Franse kritiek gebaseerd op "hardnekkige misverstanden'; Lubbers verdedigt drugsbeleid

PARIJS, 15 JUNI. Minister-president Ruud Lubbers heeft in Parijs het tolerante Nederlandse beleid inzake sofdrugs-gebruik verdedigd tegenover de Franse premier Edouard Balladur. “Nederland is vastbesloten aan dit beleid vast te houden, gecombineerd met een strenge aanpak van de handel in drugs,” aldus Lubbers tegenover Nederlandse journalisten na afloop van zijn gesprek met de Franse premier.

Lubbers zei dat hij “hardnekkige misverstanden” over het Nederlandse drugsbeleid had geprobeerd weg te nemen in het gesprek met Balladur dat grotendeels aan dit onderwerp was gewijd. Balladur toonde zich volgens Lubbers verbaasd dat het aantal drugsverslaafden en drugsdoden, alsook het aantal aids-patiënten in Nederland relatief lager is dan in enig Europees land en in de Verenigde Staten en Canada. Lubbers zegde toe dat de Nederlandse politie nauwer zal samenwerken met de Franse politie om de grensoverschrijdende effecten van het Nederlandse beleid tegen te gaan.“Vaak wordt ten onrechte kritiek op het Nederlandse beleid uitgeoefend,” aldus Lubbers, die hieraan toevoegde dat het “goed zou zijn als de Franse media meer aandacht aan de situatie in Nederland zouden besteden”.

De afgelopen maanden is in Frankrijk, ook op regeringsniveau, herhaaldelijk scherpe kritiek geuit op het Nederlandse beleid. Lubbers zei voorstander te zijn van een Europese aanpak van de drugshandel en de daarmeeverbonden criminaliteit “omdat het om een Europees probleem gaat”. In Den Haag ziet men het Franse offensief tegen Nederland vooral tegen de achtergrond van Franse pogingen het hoofdkwartier van "Europol', het nieuwe Europese samenwerkingsorgaan van politieorganisaties, naar Straatsburg te krijgen en niet naar Den Haag, dat daarvoor een groot kanshebber is.

In het gesprek tussen Lubbers en Balladur kwamen behalve het drugsbeleid ook de GATT en de tenuitvoerlegging van de overeenkomst van Schengen aan de orde. Lubbers zei “meer begrip” te hebben gevonden voor de opvatting dat de overeenkomst van Schengen, die het vrij verkeer van personen tussen tien EG-landen regelt, zo spoedig mogelijk van kracht moet worden. In Frankrijk wordt het eerste halfjaar van 1994 genoemd. De Nederlandse regering steunt het voorstel van Spanje om "Schengen' op 30 september dit jaar laten ingaan.

Sprekend over de GATT-onderhandelingen over liberalisering van de wereldhandel zei Lubbers dat Balladur hem niet had kunnen overtuigen. De Franse premier, die vandaag met de Amerikaanse president Clinton over de GATT spreekt, bepleit een meer protectionistische opstelling van de Europese Gemeenschap in de GATT-onderhandelingen. Parijs wijst het landbouwakkoord met de Verenigde Staten over beperking van de subsidiëring van de produktie en export af als “in de huidige staat onaanvaardbaar”. Frankrijk zal wat het GATT-overleg betreft volgens Lubbers niet op een crisis aansturen.

In een toespraak op het Institut Francais des Relations Internationales (IFRI) herhaalde Lubbers in grote lijnen zijn betoog met betrekking tot het drugsbeleid. Wat het buitenlands en veiligheidsbeleid van Europa betreft moeten naar zijn opvatting Oostenrijk, Zweden en Finland in plechtige verklaringen vastleggen dat ze zich niet langer neutraal achten als ze tot de EG zijn toegetreden. Lubbers prees in dit verband het voorstel van premier Balladur om een verdrag over Europese stabiliteit te sluiten met een groot aantal Europese landen. De minister-president. De minister-president sloot zijn werkbezoek af met een ontmoeting met president Mitterrand.

    • Jan Gerritsen