Werkgevers tegen nieuwe milieuregels

DEN HAAG, 14 JUNI. Het kabinet Lubbers-Kok moet in het Nationaal Milieubeleidsplan II geen nieuwe doelstellingen en instrumenten introduceren. “Wij liggen goed op koers bij de uitvoering van het milieubeleid.” Dit constateerden de werkgeversorganisaties VNO en NCW vanmiddag tijdens een persconferentie over het milieubeleid en het bedrijfsleven.

Vorige week maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) in de derde Nationale Milieuverkenning bekend dat het milieubeleid een aantoonbaar positief effect heeft gehad op de uitstoot van milieubelastende stoffen, maar dat vrijwel geen enkele doelstelling uit het Nationaal Milieubeleidsplan Plus (NMP Plus) wordt gehaald.

De derde Nationale Milieuverkenning dient als basis voor het Nationaal Milieubeleidsplan II dat dit najaar moet uitkomen. Hoewel een aantal doelstellingen van het NMP Plus niet wordt gehaald, mag NMP II “niet worden misbruikt voor het formuleren van nieuwe doelstellingen en voor het verzinnen van nieuwe plannen”, zei VNO-werkgeversvoorzitter Rinnooy Kan. “Geen nieuw beleid zolang bestaand beleid nog niet is uitgevoerd.”

NCW-voorzitter Blankert wees erop dat de nagestreefde doelstellingen niet moeten worden aangescherpt omdat daar volgens hem geen milieureden noch een economische reden voor is. Een gekozen doelstelling moet zo veel mogelijk intact blijven “op straffe van verstoring van het uitvoeringsproces”.

Tussen overheid en bedrijfsleven zijn afspraken gemaakt onder de conditie dat die doelstellingen ook technisch en economisch uitvoerbaar zijn. Als de overheid telkens haar beleid wijzigt, bestaat het risico dat investeringsbeslissingen steeds worden uitgesteld. Daarnaast is bij een stagnerende economie de “ruimte voor investeringen, ook voor het milieu, uiterst beperkt”.

Volgens de NCW-voorzitter moet NMP II worden benut voor het stellen van nieuwe prioriteiten. Daarbij heeft preventie van nieuwe verontreinigingen voorrang boven het opruimen van "saneringssituaties'. Milieuproblemen die in de loop der tijd cumuleren moeten voorrang hebben boven zogenoemde niet-cumulerende situaties (stank en geluid-hinder), aldus de werkgeversorganisaties.

Het RIVM voorziet een sterke groei van het vrachtverkeer. In 2010 zal het met 60 tot 85 procent zijn toegenomen in vergelijking tot 1990. VNO en NCW pleiten voor “een maximale inzet van technologische verbeteringen, zoals zuiniger, schonere en geluidsarmere motoren en voertuigen.

De werkgeversorganisaties benadrukken dat gezien de open grenzen van Europa een Nederlands solobeleid geen enkele zin heeft. “Dit is geen pleidooi voor minder milieubeleid in Nederland, maar voor meer milieubeleid in andere landen”, zei Rinnooy Kan. Het kabinet wordt aangespoord om de Nederlandse ervaring en expertise in te brengen en in dienst te stellen van de Europese Commissie.