Nieuwe cijfers over budget '92 van specialisten

ROTTERDAM, 14 JUNI. De vrij gevestigde medisch specialisten hebben hun budget in 1992 met 110 miljoen gulden minder overschreden dan tot dusver werd aangenomen. De omstreden verlaging van de tarieven blijft in 1994 echter noodzakelijk.

Dit blijkt uit de brief die staatssecretaris Simons (volksgezondheid) gisteren naar de Landelijke Specialisten Vereniging heeft gezonden.

In april had Simons de Tweede Kamer geschreven dat de specialisten vorig jaar 560 miljoen gulden meer hadden gedeclareerd dan was afgesproken. Hij baseerde zich toen op berekeningen van de Ziekenfondsraad. Volgens nieuwe cijfers van de raad zouden de specialisten in 1992 slechts 450 miljoen gulden - ruim twintig procent - te veel hebben gedeclareerd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft vorig week bekend gemaakt dat de medisch specialisten in dat jaar 520 miljoen gulden meer zouden hebben gedeclareerd dan in het "basisjaar' 1989.

Ondanks de lagere overschrijding van het budget is het volgens Simons noodzakelijk de al aangekondigde verlaging van de tarieven in 1994 te handhaven. Gebeurt dat niet dan zullen volgend jaar de uitgaven voor specialistische hulp opnieuw zo'n vijfhonderd miljoen gulden boven het budget uitkomen. Simons had eerder aangekondigd de verlaging van de tarieven met twaalf procent, per 1 april voor een periode van twaalf maanden, tot eind 1994 te zullen handhaven. Wel wil hij proberen die verlaging per specialisme te differentiëren, zodat de specialismen waar de overschrijding het grootst is ook met de hoogste korting worden geconfronteerd.

Het continueren van de tariefsverlaging in 1994 zou tot een 369 miljoen gulden lagere stijging van de uitgaven moeten leiden. Voor het resterende bedrag (in april noemde Simons nog 191 miljoen gulden, nu is dat dus nog 81 miljoen gulden) zullen "structurele maatregelen' nodig zijn. Tariefsverlaging sloot Simons in april uit. In zijn brief van gisteren schrijft hij de LSV dat een ingreep misschien achterwege kan blijven als de specialisten er zelf in slagen afspraken te maken met ziekenhuizen en verzekeraars over beperking van het aantal verrichtingen. Op verschillende plaatsen worden daarvoor initiatieven ontwikkeld.

Waarnemend voorzitter G. Booij van de Landelijke Specialisten Vereniging zei vanmorgen in een reactie dat de specialisten zich niet moeten laten misleiden door dit "eerste' teken van Simons. Booij sprak in Utrecht op een demonstratieve vergadering die de LSV had georganiseerd als voorbereiding op acties die de specialisten willen ondernemen tegen de maatregelen van Simons. Aan de vergadering nemen zo'n twaalfhonderd specialisten uit het hele land deel. De acties moeten volgens Booij doorgaan omdat Simons vasthoudt aan een landelijk budget voor specialistische hulp.