PvdA tegen modernisering van Borssele

ROTTERDAM, 11 JUNI. De regeringspartij PvdA steunt het standpunt van het Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH) dat het onverantwoord is om 470 miljoen gulden te investeren in extra veiligheidsaanpassingen van Borssele. EZH is mede-eigenaar van Borssele.

De vier aandeelhouders/eigenaren van Borssele bereikten daarover gisteren in een besloten vergadering in Arnhem geen beslissing. Ze gaan nu eerst overleg voeren met minister Andriessen (economische zaken). Uiterlijk eind september moet het besluit vallen, zei directeur ir. N. Ketting van de Samenwerkende Elektriciteits Produktiebedrijven gisteren. In het energie-vakblad Energie- en Milieu Spectrum schrijft het Tweede-Kamerlid J.J. Feenstra (PvdA) dat de 600 miljoen gulden die nodig zijn voor de aanpassing van Borssele en Dodewaard samen, beter besteed kunnen worden aan een proefproject in Nederland met een "inherent veilige' centrale. “Nederland heeft met de kolenvergasser (een nieuw type elektriciteitscentrale) in Buggenum (Limburg) aangetoond lef te hebben”, aldus Feenstra. “Waarom proberen we niet naast deze kolenvergasser de eerste inherent veilige kerncentrale ter wereld te bouwen?”

Feenstra wijst erop dat de renovatie van Borssele en Dodewaard herziening van de vergunningen met zich meebrengt, waarbij een uitgebreide inspraakprocedure moet worden gevolgd, en hij vermoedt dat deze procedure eerder zal leiden tot nog hogere dan lagere kosten. “Dat stelt de exploitanten voor de kernvraag: Is het wijsheid om 600 miljoen te steken in deze oude en kostbare centrales?”

Het Kamerlid vreest dat het "Dossier '93' dat minister Andriessen in de herfst aan de Tweede Kamer wil sturen met het oog op voorstellen om het kernenergievermogen in Nederland “zal worden aangegrepen om genoegen te nemen met een kerncentrale van de eerste of tweede generatie”. Feenstra bedoelt twee categorieën centrales die vèrgaand zijn aangepast aan nieuwe inzichten over veiligheid. Volgens een studie in het kader van PINC (Programma Instandhouding Nucleaire Compententie) dat door minister Andriessen wordt betaald, zou Nederland het beste kunnen kiezen voor een van deze types, die binnen afzienbare tijd leverbaar zijn. Feenstra wil daar echter geen genoegen mee nemen. “De nucleaire industrie zal dan de ontwikkeling van de derde generatie, de inherent veilige kerncentrales, temporiseren”, schrijft hij. Het Kamerlid kiest voor die "inherente veilige' centrale van de toekomst, die nu nog slechts op de tekentafel vorm krijgt en naar hij verwacht in 2010 zal zijn “uit-ontwikkeld”. De inherent veilige centrale maakt zo min mogelijk gebruik van mechanische apparatuur, bijvoorbeeld pompen voor het koelwater, zodat storingen tot een minimum beperkt blijven. “Nederland kan zich inzetten om deze optie te versnellen”, aldus Feenstra. “We hebben nu nog nucleaire kennis en middelen aan te bieden.”

Feenstra's betoog moet mede worden gezien tegen de achter-grond van het streven van de PvdA sinds de jaren '70, om Borssele en Dodewaard te sluiten.

    • Theo Westerwoudt