Besluit over veiliger Borssele blijft uit

ARNHEM, 11 JUNI. De vier Nederlandse elektriciteitsproduktiebedrijven hebben in een besloten aandeelhoudersvergadering van de overkoepelende organisatie SEP nog geen oplossing gevonden voor hun meningsverschil over de kerncentrale in Borssele.

Aangepaste plannen voor extra beveiliging van de centrale, die een investering van 470 miljoen gulden vergen, zijn gisteren besproken maar een besluit stond volgens SEP-directeur ir. N.G. Ketting voor die dag niet op de agenda. Op de volgende vergadering van aandeelhouders, eind september, moet volgens hem wel een besluit vallen, want de extra kosten voor Borssele moeten in het nieuwe financieel-economisch beleidsplan van de SEP worden opgenomen. “Als we dan geen goedkeuring voor dit project krijgen, kunnen we het niet uitvoeren”, aldus Ketting.

Woensdag besloot de raad van commissarissen van het Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH), een van de vier eigenaren van de kerncentrale, niet akkoord te gaan met het verbeteringsplan voor Borssele omdat het te duur is geworden. Dat besluit betekent in feite dat EZH niet meer wenst bij te dragen aan de exploitatie van de kerncentrale als het plan wordt uitgevoerd.

Toch kan de SEP, die de investeringen in het Nederlandse stroomproduktiepark coördineert, moeilijk onder het "Modificatieproject' voor Borssele uit. Aan dit ingrijpende plan, opgesteld aan de hand van internationale studies, is langdurig gewerkt door onder meer een overheidsinstantie als de Kernfysische Dienst die waakt over de veiligheid van de twee kerncentrales. De betrokken ministers, Andriessen (economische zaken), Alders (milieuzorg) en De Vries (sociale zaken), zouden niet accepteren dat Borssele op langere termijn doordraait zonder extra beveiliging.

Bovendien hebben de SEP-aandeelhouders eind 1991 al hun goedkeuring gehecht aan een eerste versie van het plan. Directeur Ketting van de SEP zei tijdens de aandeelhoudersvergadering van 24 oktober 1991 dat het toen voorliggende plan bedrijfseconomisch verantwoord was. Hij waarschuwde dat in Nederland “binnen afzienbare termijn” een tekort aan het vermogen voor stroomopwekking kon ontstaan. Daarom achtte hij het van belang de kerncentrale te Borssele, die dag en nacht doordraait met een capaciteit van 450 megawatt, in bedrijf te houden.

Sindsdien zijn de kosten van het modificatieproject ongeveer 70 miljoen gulden hoger gebleken, vooral als gevolg van een vertraging met twee jaar. Die vertraging volgt uit het advies dat het kabinet vorige maand aan de SEP gaf om voor de aanpassing een volledige, lange inspraakronde open te stellen, inclusief een Milieu Effect Rapportage. EZH acht de extra kosten te hoog voor een centrale die na de aanpassing, die in 1997 gereed moet zijn, niet modern wordt en volgens de bestaande plannen al in het jaar 2004 buiten gebruik moet worden gesteld. Mocht te zijner tijd worden besloten tot "levensduurverlenging' van Borssele, zoals ook voor de kleine kerncentrale in Dodewaard is gebeurd, dan zijn daarmee aanzienlijke extra investeringen gemoeid.

EZH kan echter worden overstemd als de drie overige aandeelhouders/eigenaren de modernisering van Borssele doorzetten. In dat geval moet EZH gewoon meebetalen, omdat alle kosten van de Nederlandse stroomcentrales door de vier produktiebedrijven gezamenlijk worden gedragen in een systeem van "pooling'.

Niet bekend

Ketting wilde wel kwijt dat de modificatie van Borssele opnieuw zorgvuldig aan de hand van bedrijfseconomische criteria zal worden beoordeeld. “Dat doen we met iedere investering en zeker met dit soort majeure besluiten. Wij laten ons leiden door het belang van onze afnemers: een verzekerde elektriciteitsvoorziening tegen zo laag mogelijke kosten en op maatschappelijk verantwoorde wijze.” De SEP-directeur onderstreepte dat kernenergie volgens hem “een waardevolle bijdrage kan leveren, mits adequaat behandeld, dus inclusief alle zorgvuldigheid bij aanvragen en verkrijgen van vergunningen, de veiligheidsaspecten en een deugdelijke, veilige opslag van kernafval”.

De SEP-aandeelhouders willen, aldus Ketting, graag gebruikmaken van de uitnodiging voor nader overleg met de overheid die minister Andriessen in zijn brief van enkele weken geleden heeft gedaan. In dezelfde brief maakte hij melding van het kabinetsadvies om een uitvoerige inspraakprocedure voor Borssele in te lassen. Dat overleg maakt deel uit van de voorbereiding van het besluit van eind september.

    • Theo Westerwoudt