Nucleaire experts

Felix Eijgenraam wees er onlangs op dat ongeveer 80% van de Nederlandse bevolking momenteel tegenstander is van verdere toepassing van kernenergie in Nederland (W&O, 3 juni). Van de "echte' kernenergiedeskundigen in Nederland - vanwaar de aanhalingstekens? - is ongeveer 30% tegenstander.

In dit feitelijk licht bezien doet de kop van het artikel "Nucleaire experts even verdeeld als leken' merkwaardig aan. Een onderkop luidt: "Ook de extreme voorstanders zien nu wel in dat uitbreiding van kerncentrales zonder stevig maatschappelijk draagvlak niet wenselijk is.' Kort en goed betekent het: "deskundigen achten de mening van het brede publiek grosso modo van groot belang'.

Uit meritocratisch en wetenschappelijk oogpunt lijkt het gewenst nu de Nederlandse bevolking op haar beurt te vragen of zij de opinie van de atoomgeleerden eveneens van groot belang acht. Bij een positief antwoord zou ik daar zelf de vraag aan willen toevoegen of zij deze opinie van groter belang acht dan die van haarzelf. Zo nee, dan heeft - indien geëffectueerd - de democratie wetenschap & techniek in deze "bevroren' (een vakterm in het technologie-aspectenonderzoek). Een knap staaltje, dat gelijk gesteld kan worden aan de rem op de techniek door de mandarijnen in het oude China.

    • Michaël W. J. van den Brink