Nederland kreeg vorig jaar één migrant per km erbij

Het wordt steeds voller in Europa, vooral in Nederland. Toch gaat de toename minder snel dan een paar jaar geleden. Dat blijkt uit een aantal recente statistieken van het CBS.

In 1992 steeg de Europese bevolking met een miljoen, in 1987 bedroeg de toename nog 3 miljoen. De toename is voor ongeveer een kwart (250.000 personen) immigratie vanuit andere werelddelen, de overige 750.000 zijn geboorteoverschot.

Volgens het CBS is de dalende snelheid van de toename vooral het gevolg van het dalende geboortecijfer in de landen van het voormalige Oostblok. Alleen al in Rusland daalde het aantal geboorten van 2,5 miljoen in 1987 naar 1,7 miljoen in 1992. In procenten was de daling van het aantal geboorten in het voormalige Oost-Duitsland het sterkst, namelijk 60% (van 226 duizend in 1987 naar 87 duizend in 1992). Alleen in Polen en Albanië trad in 1992 nog een duidelijke bevolkingsgroei op.

In West-Europa nam het aantal geboorten ook af, maar hier was de daling veel minder dramatisch dan in het oosten. Portugal was in 1992 het enige Europese land waar de bevolking afnam, vooral een gevolg van migratie vanuit Portugal naar Frankrijk en Zwitserland.

Ook in Nederland daalde het aantal geboorten: van 199 duizend in 1991 naar 197 duizend in 1992. Toch werd het in Nederland niet minder druk: per vierkante kilometer kwamen er in Nederland ruim drie inwoners bij. Twee daarvan moeten op het conto van de natuurlijke aanwas worden geschreven (geboorte min sterfte), ruim één was het resultaat van migratie. Daarmee was de bevolkingsgroei in Nederland per vierkante kilometer de hoogste van Europa.

Dat mag zo zijn, onze bevolkingsgroei verzinkt in het niet vergeleken bij Noordrijn-Westfalen. Deze Duitse deelstaat is bijna even groot als Nederland, heeft meer inwoners dan ons land (17,5 miljoen) maar kreeg er bijna anderhalf maal zoveel inwoners bij. Die groei komt geheel voor rekening van migratie: per vierkante kilometer kwamen er in Noordrijn-Westfalen vijf migranten bij.

Duitsland als geheel nam in 1992 driekwart miljoen migranten op, meer dan alle andere Europese landen tezamen. Bovendien verhuisden in dat jaar nog eens 300.000 mensen van het voormalige Oost-Duitsland naar West-Duitsland.

Over de migranten in Nederland verschafte het CBS eerder al wat informatie. Op 1 januari van dit jaar telde Nederland 1,33 miljoen personen die buiten Nederland waren geboren, 9% van de bevolking. De grootste groep wordt gevormd door Indonesiërs (188.000), maar gezien het feit dat deze groep relatief oud is, zal zij geleidelijk in omvang afnemen. De tweede groep wordt gevormd door in Suriname geboren Surinamers (171.000).

Betrekken we ook de Nederlandse ingezetenen in de beschouwing die op een of meer buitenlandse ouders kunnen bogen, dan scoren personen van Duitse komaf opvallend hoog. Behalve de 128.000 personen die in Duitsland zijn geboren, zijn er ook nog 20.000 ingezetenen die twee Duitse ouders hadden, en 270.000 met één Duitse ouder (samen 418.000).

Personen van Indonesische komaf blijven de grootste groep. Behalve de 188.000 die er werkelijk geboren zijn, zijn er ook nog 73.000 met twee Indonesische ouders en 186.400 met een Nederlandse ouder - samen bijna 450.000. Als allochtone en hier geboren Surinamers op deze wijze bij elkaar op worden geteld komen we op 263.000, de Turken halen dan 240.000 en de Marokkanen 195.000 ingezetenen.

    • Warna Oosterbaan