Positief advies over vijfde baan Schiphol

AMSTERDAM, 8 JUNI. De luchthaven Schiphol kan worden uitgebreid met een vijfde start- en landingsbaan aan de westelijke zijde van het vliegveld. De betrokken overheden en luchthavendirectie hebben hiertoe gezamenlijk advies uitgebracht aan het kabinet.

De provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer eisen evenwel dat strikt wordt vastgehouden aan de eis dat slechts een beperkt aantal woningen in de toekomst last zal hebben van het vliegverkeer. Daarmee zou de toekomstige groei van de luchthaven alsnog in het geding komen.

De luchthaven Schiphol, het ministerie van verkeer en waterstaat, de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer hebben een voorkeur voor een nieuwe baan die parrallel ligt aan de reeds bestaande Zwanenburgbaan. De overheden en de luchthaven maken deel uit van een stuurgroep Project mainport en milieu Schiphol die zich buigt over de aanpak van de eind 1990 vastgestelde plan voor de uitbreiding van de luchthaven.

Volgens de plannen moet de capaciteit van de luchthaven in 2015 maximaal tot 50 miljoen passagiers per jaar groeien, maar tegelijk moet het omliggende milieu niet verder worden belast. Daartoe moet het aantal woningen rond het vliegveld dat blootstaat aan ernstige geluidhinder, verminderen van 15.000 nu naar maximaal 10.000 in 2015.

Met name de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland hameren op deze eis. Volgens de huidige berekeningen zou het aantal ernstig gehinderde huizen bij aanleg van de vijfde baan eerst dalen naar ongeveer 7.000. Door de groei van het luchtverkeer zal dat in 2010 weer boven de 10.000 komen.

De gemeente en provincie willen dat de norm van 10.000 woningen wettelijk wordt vastgelegd. Dat zou betekenen dat het groeiplan van de luchthaven in het geding komt als in 2010 de “wettelijke” norm van 10.000 woningen wordt overschreden. Er is dan een wetswijziging nodig voor verdere groei.

Binnen de stuurgroep bestaat verschil van mening over de manier waarop de geluidshinder beperkt moet worden. Bij de berekening van de toekomstige geluidhinder is er vanuitgegaan dat de vliegtuigen die Schiphol aandoen na het jaar 2002 gemiddeld niet stiller zullen worden. De provincie vindt dat de groeiplannen van de luchthaven desnoods moeten worden beperkt om de gestelde norm van 10.000 woningen in stand te houden. Het kabinet vergadert deze week over de uitgebrachte adviezen over de plannen.