Protestantse broederschap wil 2.000 leden werven

ROTTERDAM, 7 JUNI. Ir. W. van Herwijnen, nieuwe voorzitter van de Remonstrantse broederschap wil de komende vijf jaar circa 2.000 nieuwe leden winnen voor dit vrijzinnige kerkgenootschap.

Volgens Van Herwijnen kampt zijn kerk met het probleem van de vergrijzing en overlijden er 300 à 400 leden per jaar. Het "revitaliseringsproces' dat nu gaande is, zou er naar zijn zeggen voor kunnen zorgen dat er weer groei in de Remonstrantse broederschap komt.

Sinds de jaren vijftig is het aantal Remonstranten sterk gedaald. Begin dit jaar telden hun 45 gemeenten nog zo'n tienduizend leden, vrienden en belangstellenden. Van Herwijnen die afgelopen zaterdag tot voorzitter van dit kerkgenootschap werd benoemd, hoopt op een toename van 15 tot 20 procent in vijf jaar. Ook vindt hij dat de vrijzinnigheid op het kerkelijke palet een duidelijker kleur moet krijgen. Onderzocht wordt of er naast een groot katholiek blok en een groot protestants blok van hervormden, gereformeerden en lutheranen, een derde groepering kan ontstaan van remonstranten, vrijzinnig-hervormden, doopsgezinden en leden van de Nederlandse protestantenbond.

Volgens Van Herwijnen heeft die vorm van samenwerking zijn voorkeur boven verder als waarnemer meedoen aan het "Samen-op-weg'-proces van de hervormde kerk, de gereformeerde kerken en de lutherse kerk die uiteindelijk op een "herenigde kerk' moet uitlopen. Van Herwijnen vindt de sfeer in hervormde kring nogal "onverdraagzaam' en acht het beter dat de remonstranten zich duidelijker profileren dan dat zij een "bijwagen' van andere kerken worden.