Nieuwe stappen in het Plan Simons pas door het volgende kabinet

DEN HAAG, 7 JUNI. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) zal geen nieuwe stappen zetten op weg naar een voor iedereen verplichte basisverzekering tegen ziektekosten. Maatregelen die hij per 1 januari 1994 had willen nemen, zijn twee jaar uitgesteld en vallen daardoor onder verantwoordelijkheid van het nieuwe kabinet.

Het gaat daarbij onder meer om een globalere omschrijving in de wet van de verschillende vormen van zorg. Daardoor kunnen bijvoorbeeld psychiatrische ziekenhuizen en verpleeghuizen ook thuis patiënten gaan verzorgen.

Dit is vrijdag in de ministerraad besloten. Simons zal waarschijnlijk morgen de Tweede Kamer van het besluit op de hoogte stellen. In de Kamer was als gevolg van verzet van de CDA-fractie al geen meerderheid voor de maatregelen die Simons wilde nemen. Het CDA stelde onlangs de eis dat Simons eerst maatregelen neemt om de kosten in de gezondheidszorg beter te beheersen voordat hij verder gaat met de modernisering van het stelsel van gezondheidszorg.

Met de beslissing om de stelselwijziging door te schuiven naar de volgende kabinetsperiode, volgt de ministerraad de suggestie van onder meer de commissie-Bruins Slot. Deze door Simons ingestelde commissie, onder voorzitterschap van de Ridderkerkse burgemeester Bruins Slot, signaleerde enkele weken geleden in een advies aan de staatssecretaris dat de overgang naar een nieuw stelsel van ziektekostenverzekeringen op belangrijke punten dreigt vast te lopen, zowel technisch als bestuurlijk. De commissie bepleitte daarom een "time out'. Ook de ziektekostenverzekeraars hadden er bij de staatssecretaris op aangedrongen meer tijd uit te trekken.

Nu is in de wet uitputtend geregeld welke instelling of hulpverlener waar en onder welke voorwaarden de specifieke soort zorg mag verlenen. Volgens het enkele maanden geleden ingediende wetsvoorstel tot modernisering van verpleging en verzorging is dat niet meer het geval en kan dus beter zorg op maat worden geleverd. Aanspraken op zorg worden in het wetsvoorstel globaler omschreven (functiegerichte omschrijving) waardoor niet langer het aanbod maar de vraag naar zorg centraal komt te staan. Op 1 januari 1994 had deze wet van kracht moeten worden, dat wordt nu 1996.