Autoverkeer kan niet gehalveerd in Amsterdam

AMSTERDAM, 4 JUNI. Het is praktisch niet uitvoerbaar het autoverkeer in de Amsterdamse binnenstad met de helft te verminderen. Dat blijkt uit een intern ambtelijk rapport van het Amsterdamse bestuurscollege.

De vermindering van het autoverkeer was een van de belangrijkste uitgangspunten bij de uitvoering van het "autoluwe scenario', dat vorig jaar werd gekozen in het Amsterdamse referendum over het autoverkeer.

In een eerste tussenrapportage van het Verkeers- en inrichtingsplan werkt de Dienst Ruimtelijk Ordening een aantal scenario's uit voor het terugdringen van het autoverkeer. Geen van de scenario's leidt tot de gewenste vermindering. De “taakstelling van 50 procent reductie” kan uitsluitend worden gehaald als de parkeernormen voor bedrijven radicaal worden aangepakt en het autobezit van de bewoners van de binnenstad “drastisch” wordt teruggebracht. Ook zouden de parkeermogelijkheden voor bezoekers in dat geval voor een belangrijk deel verdwijnen.

Verkeerswethouder R. ten Have (D66), verantwoordelijk voor de uitvoering van de uitslag van het referendum, weigerde vanochtend ieder commentaar op de uitgelekte ambtelijke conclusies. In de volksraadpleging koos een kleine meerderheid bij een zeer lage opkomst voor de strengere aanpak van de auto. Volgens een voorlichter heeft het college van burgemeester en wethouders nog geen gemeenschappelijk standpunt bepaald over de conclusies in het betreffende rapport.

In de verschillende scenario's varieert de vermindering van het autoverkeer met een kwart tot een derde ten opzichte van het vorige jaar. Daarbij worden tussen de 5.700 en 7.500 parkeerplaatsen op straat opgeheven. Afhankelijk van het scenario wordt de verdwenen parkeerruimte al dan niet vervangen door nieuwe parkeergarages. Daarbij wordt in ieder geval rekening gehouden met nieuwe garages langs de IJ-oevers.

Volgens het Platform binnenstad autovrij, waarin een aantal milieu- en verkeersgroepen samenwerken, is de berekende vermindering van het autoverkeer zeer geflatteerd. De uitgelekte plannen zijn volgens het platform “niet meer dan een face-lift” voor het bestaande verkeersbeleid dat met het referendum juist verworpen was. De vereniging Amsterdam city, het samenwerkingsverband van ondernemers in de binnenstad, kon vanochtend nog geen commentaar geven op de plannen. De ondernemers spraken eerder hun vrees uit dat er massaal parkeerplaatsen op straat opgeheven zullen worden, zonder dat er vervangende garages worden gebouwd of het openbaar vervoer is verbeterd.

    • Steven Adolf