EG verscherpt de controle op vreemdelingen

KOPENHAGEN, 1 JUNI. De controle op vreemdelingen in Europa wordt aanzienlijk verscherpt om illegale immigratie te bestrijden. Legale vreemdelingen die illegalen op enigerlei wijze helpen moeten voortaan worden uitgewezen.

Dit hebben de EG-ministers van immigratie vanmiddag in Kopenhagen afgesproken. Ook toeristen, buitenlandse studenten en andere bezoekers uit niet-EG-landen zullen beter worden gecontroleerd.

In een concept-resolutie, waarover vanochtend vrijwel overeenstemming bestond, wordt een reeks strengere controle-maatregelen opgesomd voor vreemdelingen. Daarbij wordt voor het eerst de nadruk gelegd op legaal in de EG verblijvende buitenlanders, als doelwit voor het controlebeleid.

De resolutie bevat één nieuwe repressieve maatregel. Legale vreemdelingen die illegalen in dienst nemen, beschermen of hun verblijf mogelijk maken, moeten voortaan ook uitgewezen kunnen worden, zo menen de ministers.

Buitenlanders met een verblijfsvergunning maar zonder werkvergunning, of met beperkte vergunningen, moeten "onder gepaste omstandigheden' opnieuw worden gecontroleerd. Toeristen uit niet-EG-landen of “korte termijnbezoekers” die zonder toestemming werken, moeten worden opgespoord, zo zeggen de ministers. Zij merken die vreemdelingen aan voor controle “die bekend staan als illegaal” of die worden “verdacht” van illegaal verblijf. Daarbij wordt nadrukkelijk verwezen naar afgewezen asielzoekers.

De EG-ministers geloven dat de regelingen voor gezinshereniging of huwelijk mogelijk worden misbruikt. In hun resolutie spreken ze af, “met het doel misbruik op te sporen”, vreemdelingen die van deze regelingen gebruikmaken beter te controleren. Het gaat om die regelingen waarbij kinderen, familieleden of partners uit het buitenland naar de EG mogen komen. De ministers voor immigratie zijn wel tamelijk voorzichtig bij deze afspraak. Zij hebben het over “voor zover het noodzakelijk is moeten de lidstaten overwegen...”. Ook laten ze de vraag of er controle nodig is afhangen “van de omstandigheden van ieder geval afzonderlijk”.

De afspraak in Kopenhagen heeft het karakter van een "aanbeveling' aan de lidstaten en heeft dus geen directe juridische werking. De ministers van immigratie achten zich doorgaans wel politiek gebonden om dit type afspraken in nationale wetten om te zetten. De Nederlandse minister van jusitie liet vanmorgen weten dat de afspraken geen directe consequenties hebben voor het Nederlandse beleid. De Nederlandse delegatie zei vanochtend niet te kunnen accepteren dat legale vreemdelingen uitgewezen zouden kunnen worden als zij slechts illegalen beschermen dan wel hun verblijf vergemakkelijken. Wel kunnen legalen al op grond van de huidige wetgeving hun verblijfsvergunning verliezen indien zij illegalen in dienst nemen. De voorstellen zijn voorbereid door de tot nu toe onbekende "sub-groep uitwijzingen' van de "ad hoc groep immigratie', het Europese ambtelijke overleg van hoge ambtenaren voor vreemdelingenzaken en immigratie.

De ministers waren vanochtend ook dicht bij een akkoord over de beperking van toelating van niet-EG-onderdanen als gastarbeider. Voortaan mogen vreemdelingen van buiten Europa alleen nog bij wijze van uitzondering worden toegelaten om arbeid te verlichten. Slechts als het gaat om “een met name genoemde werknemer” die voor specialistisch werk wordt uitgenodigd, is toelating toegestaan. Ook kunnen alleen met name genoemde werknemers worden gevraagd voor vacatures die op de EG-arbeidsmarkt niet kunnen worden vervuld. Seizoenarbeiders worden voortaan alleen toegelaten als er een “strikte controle” op het aantal personen wordt uitgeoefend, de arbeid wel omschreven is en het gaat om "een traditionele behoefte' van het EG-land.

    • Folkert Jensma