Schoolkunst

In het artikel van Michaja Langelaan over "de klare beeldtaal van de schoolkunst' (W&O van 25 maart) wordt de indruk gewekt, dat het ministerie van O&W met het terugdringen van regelgeving en met het afstand doen van het scholenbezit ook de één-procentsregeling voor de toepassing van kunst in het onderwijs uit handen geeft.

Over deze kwestie heeft minister Ritzen ruim een jaar geleden met de Tweede Kamer gesproken. Hij heeft toen toegezegd de mogelijkheden voor de toepassing van beeldende kunst bij nieuwbouw van onderwijsinstellingen te willen handhaven, ook in een gedecentraliseerde verantwoordelijkheid voor huisvestingstaken en middelen.

Het ministerie van O&W heeft het initiatief genomen om een werkgroep in het leven te roepen die een voorstel moet doen voor een nieuwe vorm van de percentageregeling. Kunst en bedrijf is nauw bij deze ontwikkeling betrokken. De huidige regeling is nog steeds van toepassing.

    • Directeur Kunst
    • Titus Yocarini