Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: prof.dr. L.M. Schoonhoven, Wageningen, hoogl. entomologie Landbouwuniversiteit Wageningen; dr.ir. M.P.M. Vos, Driebergen, voorz. college van bestuur Landbouwuniversiteit Wageningen; prof.dr. J.C. Zadoks, Wageningen, hoogl.fytopathologie Landbouwuniversiteit Wageningen.

Officier Orde Oranje-Nassau: dr.ir. H.S.B.M. van Asperen, Berlicum, dir. Staatsbosbeheer; K. Berghuis, Kloosterburen, agrariër, bestuurslid van agrarische organisaties; ir. T.A. Bierman, Nijensleek, gemeente Vledder, inspecteur landinrichting prov. Overijssel landinrichtingsdienst min. van landbouw, natuurbeheer en visserij; C. Boonstra, Bussum, voorz. raad van bestuur Sara Lee/Douwe Egberts; A. Bos, Smilde, voorz. Drentse Christelijke Boeren- en Tuindersbond; ir. J. van Doesburg, Aalsmeer, voorz. Ver. Bloemenveilingen; ir. A. Grijns, Utrecht, dir. landbouw, natuur en openluchtrecreatie provincie Zuid-Holland; drs. A.Th. Heijmans, Berkel-Enschot, alg. secr. Noordbrab. Chr. Boerenbond; ir. A.P. Hidding, Soest, hoofd informatie- en kenniscentrum voor de akker- en tuinbouw min. van landbouw, natuurbeheer en visserij; P.J. Hofland, Wassenaar; mr. J.H. Hulshof, Wassenaar, voorz. directie Unilever; ir. G.A. Koopstra, Voorschoten, dir. fin.-econ. zaken van min. van landbouw, natuurbeheer en visserij; mr. Q.J.M. Kramer, Haarlem, dir. directie uitvoering regelingen van het min. landbouw, natuurbeheer en visserij; F.J. Kroesen, Groningen, voorm. dir. Ned. Ver. tot Behoud van Natuurmonumenten; M.J. van de Linde, Bussum, voorz. directie Iglo-Ola Groep te Utrecht; M.M.J. Mourmans, Lanaken (België), dir.-eig. Mora B.V. te Maastricht; ir. J.H. Peltjes, Hoornaar, gem. Giessenlanden, dir. Cebeco Veevoeders BV; drs. J.B. Pieters, Voorburg, plv. dir.-gen. landelijke gebieden en kwaliteitszorg en dir. natuur, bos, landschap en fauna van min. landbouw, natuurbeheer en visserij; prof.dr. L. van der Plas, Ede, hoogl. bodemkunde en geologie Landbouwuniversiteit Wageningen; dr. G. van Putten, Driebergen, onderzoeker bij afd. huisvesting en verzorging bij het Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek van min. landbouw, natuurbeheer en visserij; ir. M.A. den Ruijter, Zoetermeer, hoofdontwerper Floriade Wereldtuinbouwtentoonstelling 1992; dr. P.E. Rijtema, Wageningen, hoofd hoofdafd. milieubescherming bij Staring Centrum van min. landbouw, natuurbeheer en visserij; drs. H. Schelhaas, Wassenaar, voorz. Produktschap voor Zuivel; ir. A.A.M. Sweep, Oudewater, dir. externe betrekkingen Centraal Bureau voor de Tuinbouwveilingen; ir. R.J. Tazelaar, Renkum, voorz. Produktschap voor Vee en Vlees en het Produktschap voor Pluimvee en Eieren; dr. A.Th.M. Verdijk, Cuijk, dir. kring Nijmegen/Oss van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees; dr.ir. A.P. Verkaik, Stolwijk, plv. dir. van de directie wetenschap en technologie van min. landbouw, natuurbeheer en visserij; P.N.G. Vlasveld, Voorhout, adj.-dir. personeelszaken min. landbouw, natuurbeheer en visserij; drs. R.F. van de Weg, Rhenen, dir. Intern. Agrarisch Centrum van het min. landbouw, natuurbeheer en visserij.

Ridder Orde Oranje-Nassau: H. Bos, Kortenhoef, dir. personeelszaken en organisatie van de distributiegroep van SHV in Nederland; M. Bunnik, Gouda; H.J.G. Cunnen, Venray, dir. Rabobank Venray; M.J. van Dam, Emmeloord, voorz. centr. dir. Agrarisch Opleidingscentrum Flevoland; W.Th. Elberse, Bennekom, wetensch. onderzoeker bij het Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek van het min. landbouw, natuurbeheer en visserij; drs. J. K. Groenman, Driebergen; C.J. Grondhuis, Rhoon, managing director bij Vriesthee B.V. te Rotterdam; L.Th.J. Holleman, Didam, voorz. aartsdiocesane r.k. Boeren- en Tuindersbond kring Gelderland; ing. G. Klein Roseboom, Zelhem, plv. districtsing. prov. Gelderland van de landinrichtingsdienst min. landbouw, natuurbeheer en visserij; A.J.G. Klijn, Ulvenhout; J. Knoester, Vlaardingen, bestuurslid Produktschap voor Vis en Visprodukten; H. Kroes, Bozum, dir. van de provinciale natuurbeschermingsorganisatie 'It Fryske Gea'; J.A. van Kruijssen, Rheden, alg. dir. Stichting Veldwerk Nederland; J. van der Linden, Badhoevedorp, alg. dir. cacao- en chocoladefabriek 'Union' te Haarlem; F.W. Muller, Hendrik Ido Ambacht, voorm. alg. dir. Limako B.V.; dr.ir. C. Okkerse, Vlaardingen, directielid Unilever Research Laboratorium; J.Planje, Venray, districtshoofd te Horst bij de plantenziektenkundige dienst min. landbouw, natuurbeheer en visserij; J.H. Quick, Amersfoort, hoofd sectie opmetingen van de afd. kartografie van de Landinrichtingsdienst van min. landbouw, natuurbeheer en visserij; H.L. Scheffers, Naaldwijk, bestuurslid agrarische organisaties; W.J. Schenk, St. Pancras, districtshoofd te Hoorn plantenziektenkundige dienst van min. landbouw, natuurbeheer en visserij; ir. P. de Sonnaville, Winssen, zelfst. fruitteler en veredelaar; G. Stallinga, Doorwerth; T. Storteboom, Kornhorn, dir. pluimveeverwerkende industrie T. Storteboom b.v. aldaar; mevr. J.G. Termeer-van Valburg, Kapel-Avezaath, voorm. voorz. kring Gelderland-Utrecht van de Ned. Org. van Pluimveehouders; B. Uittenbroek, Naaldwijk; drs. W. Visser, Abcoude, dir. Stichting Zuivel, Voeding en Gezondheid; K. van der Woude, Leeuwarden, agrariër, bestuurslid van agrarische organisaties.

LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ en BIZA

Ridder Orde Oranje-Nassau: J.M. Slok, Dordrecht, landelijk rijksbestuurder Chr. Federatie van Overheidspersoneel.

LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ en BZ

Officier Orde Oranje-Nassau: drs. P.J. Jorna, landbouwraad verbonden aan ambassade te Madrid;ir. F.C. Prillevitz, permanent vertegenwoordiger bij de Food and Agricultural Organization en World Food Programme te Rome.