Justitie

Commandeur Orde Oranje-Nassau: mr. A.R. Bloembergen, Wassenaar, oud-raadsheer Hoge Raad der Nederlanden; mr. S.Royer, 's-Gravenhage, president Hoge Raad der Nederlanden.

Ridder Orde Nederlandse Leeuw: mr. A.G. Beets, Voorburg, oud-deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Rotterdam; mr. A.H. van Delden, Utrecht, pres. arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage; mgr. A.J. Glazemaker, Amersfoort, aartsbisschop van Utrecht van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, tevens voorz. dagelijks bestuur en voorz. intern. bisschoppenconferentie van de Unie van Utrecht van oud-katholieke kerken; mr. J.A.J.M. Van Goethem, Voorburg, oud-vice-president arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage; mr. G.Chr. Kok, Vught, pres. gerechtshof te 's-Hertogenbosch; mgr.dr. J.A. de Kok, Utrecht, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, tevens lid van het r.k. bisschoppencollege van Nederland; prof.mr.dr. J. H. van Kreveld, 's-Gravenhage, hoofd stafafdeling Algemeen Wetgevingsbeleid min. van Justitie, tevens hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Katholieke Universiteit Brabant; mr. L.C.M. Meijers, Assen, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden; mgr.drs. J.B. Niënhaus, Maarn, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, tevens lid van het r.k. bisschoppencollege van Nederland; mr.dr. J.J.H. Suijver, 's-Gravenhage, dir.-gen. Politie en Criminaliteitsbestrijding Justitie; mr. K. de Vries, Leidschendam, raadsheer gerechtshof te 's-Gravenhage;

Officier Orde Oranje-Nassau: ds. B.J. Aalbers, Geldrop, emeritus-predikant gereformeerde kerken in Nederland en oud-secr. Raad van Deputaten Samen op Weg; mr. A.A.S.M. Aerden, Esbeek (gem. Hilvarenbeek), kantonrechter te Tilburg; mw. M.Ph. Baars, Zeist, dirigerend officier rijkspolitie 1e klasse, commandant district Utrecht korps rijkspolitie; mw.dr. M.J.M. Brand-Koolen, Nootdorp, hoofd directie jeugdbescherming en reclassering min. van Justitie; dr. A.J. Deenen, Nijmegen, oud-deken van Nijmegen, tevens pastor van de Karmel deelparochie te Nijmegen; dr. I.A.C. Dekkers, Roosendaal en Nispen, gerechtsvicaris van de bisschop van Breda; drs. J. Eizenga, Bilthoven (gem. De Bilt), districtspsychiater in het arrondissement Rotterdam; M.G. van het Erve, Arnhem, deken van het dekenaat Arnhem; F.M. Gelens, Stevensbeek (gem. Oploo, St. Anthonis en Ledeacker), oud-deken dekenaat Boxmeer en pastoor parochie Sambeek; mevr.mr. N.M. de Goede-Lodder, Leeuwarden; mr. E.N. Heemskerk, Leeuwarden, deken Orde van Advocaten arrondissement Leeuwarden; mr.dr. C. van der Hooft, Amersfoort, plv. psychiatrisch adviseur directoraat-generaal Jeugdbescherming en Delinquentenzorg min. van Justitie; J.J. Keulen, Schinnen, deken dekenaat Schinnen, tevens pastoor parochie St. Dionysius Schinnen; mr. J.H. Koeleman, Arnhem, lid dag. bestuur Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing, tevens voorz. beroepscommissie sectie gevangeniswezen; S.G. Kuyten, Dongen, deken van dekenaat Oosterhout en kanunnik Kathedrale Kapittel bisdom Breda; H.J. Loonen, Oosterhout, oud-provinciaal overste Nederlandse Kapucijnenprovincie, tevens pastor verpleegtehuis St. Agnes Geertruidenberg; mr. Th.J.M. Schuurmans, Zwijndrecht, (plv.) lid Kamer van Toezicht Dordrecht en (plv) lid College van Beroep en hoofdbestuur Koninklijke Notariële Broederschap, tevens notaris te Zwijndrecht; J. C. Suidgeest, Amsterdam, deken van Amsterdam; mevr.ds. M. J. van der Veen-Schenkeveld, Rijswijk, emeritus-predikante in de Gereform. Kerken Nederland en oud-lid en voorz. van Deputaten Oecumene; dr. W.A.J. Zandbelt, Utrecht, studierector priesteropleiding aartsbisdom Utrecht;

Ridder Orde Oranje-Nassau: J. Albers, Voorschoten, dirigerend officier rijkspolitie 3e klasse, senior-beleidsmedew. afd. operationele ondersteuning algem. inspectie korps rijkspolitie; ds. J.C. de Bie, Papendrecht, emeritus-predikant Hervormde Gemeente Papendrecht; ds. K. Bisschop, Naarden, predikant Gereformeerde Kerk Naarden; A. Boer, 's-Gravenhage, hoofd bureau sociale dienstverlening penitentiaire inrichting De Kantelberg 's-Gravenhage; P.H. Bongarts, Sittard, emeritus-pastoor van de parochie Onbevlekt Hart van Maria te Brunssum; Th.A. te Braake, Kerkrade, assistent in de parochie Chevremont; J.J. Egberts, Amstelveen, officier Leger des Heils te Amsterdam; G. van Egdom, Zetten (gem. Valburg), hoofd facilitaire dienst van de just. inrichting Ottho Gerhard Heldring te Zetten; M.R. van Ewijk, Boxtel, rector bejaardenoord Simeonshof van de congregatie Salesianen te Boxtel; ds. S. Gerbrandij, Dordrecht, predikant Herv. Gemeente, Wijk 1 "Rondom de Grote Kerk' te Dordrecht; J.A. Groot, Schagerbrug (gem. Zijpe), dirigerend officier 3e klasse korps rijkspolitie, officier algemene zaken staf district Alkmaar; ds. W. Hage, Kruiningen (gem. Reimerswaal), predikant gereformeerde gemeente te Kruiningen; J.J. Hassing, Almelo, penitentiair consulent/coördinator directie delinquentenzorg en jeugdinrichtingen min. van justitie; A.G. van Heusden, Berg en Dal (gem. Groesbeek), oud-secr. en lid regionale pastorale werkgroep homo; F. van den Heuvel, Vught, senior beleidsmedewerker parket procureur-generaal gerechtshof te 's-Hertogenbosch; ds. R. Holwerda, Pijnacker, predikant hervormde gem. Pijnacker; W. Kagie, 's-Gravenhage, coördinator schadezaken alg. inspectie korps rijkspolitie; ds. W.Ph.E. van Kooten, Zelhem, emeritus-predikant hervormde gemeente/ gereformeerde kerk te Schoorl; G.W. Lohuis, Nijverdal (gem. Hellendoorn), afd.hoofd prov. kerkvergadering Ned. herv. kerk Overijssel en Flevoland; M.Ph. Minco, Groningen, voorz. Nederlands Israëlitische gemeente te Groningen; drs. M.M. Pirenne, Rosmalen, oud-rector cantus van de Schola Cantorum en organist St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch; W.V. Raa, Doorn, dirigerend officier der rijkspolitie 3e klasse, hoofd tactische recherche, justitiële dienst, korps rijkspolitie district Utrecht; ds. A.Th. Rothfusz, Ermelo, emeritus-predikant Ned. herv. kerk Hillegom; mevr.mr. N.J. Schepel-Boschloo, Rotterdam, oud-voorz. Stichting Pro Juventute Rotterdam; ds. H. Visser, Katwijk, emeritus-predikant herv. wijkgemeente Maranatha Katwijk aan Zee; ds. M. Vlietstra, Zeist, emeritus-predikant chr. geref. kerk te Zeist; E. van der Wal, Borger, officier alg. zaken, staf district Drenthe korps rijkspolitie; dr. H. Zunneberg, Warnsveld, emeritus-predikant herv. gemeente te Warnsveld; W. H. Zwart, Kampen, organist Ned. herv. kerk te Kampen.