Akkoord over CAO grafische industrie

ROTTERDAM, 29 APRIL. Werkgevers en vakbonden in de grafische industrie hebben vanmorgen overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO voor circa 35.000 werknemers bij de grotere grafische ondernemingen (verenigd in het KVGO).

Het akkoord, dat vanmorgen na bijna 16 uur onderhandelen werd bereikt, voorziet in een collectieve regeling ter compensatie van de verlaagde uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid (WAO) met verplichte deelname van werknemers. De kosten komen geheel voor rekening van de werknemers en belopen waarschijnlijk 2 procent van het bruto loon. De bonden eisten aanvankelijk dat ook de werkgevers zouden meebetalen.

De nieuwe CAO heeft een looptijd van drie jaar: van februari dit jaar tot februari 1996. Hiervoor is gekozen om een speciale stuurgroep in de gelegenheid te stellen de CAO van verouderde en overbodige bepalingen te ontdoen en aan te passen aan nieuwe technologieën en moderne bedrijfsvoering. Daarbij wordt onder meer gekeken naar verruiming van werktijden.

Alleen over de lonen zal in 1994 en 1995 tussentijds CAO-overleg plaatshebben. Dit jaar krijgen de grafici loonsverhogingen van 1,75 procent (per februari) en 0,5 procent (per oktober). Voorts blijven de bestaande bovenwettelijke uitkeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid voor de eerste drie jaren (1 jaar ziektewet en 2 jaar WAO) intact. Die liggen op 100 procent van het laatstverdiende loon, en voor 50-plussers aanvulling tot 85 procent tot aan hun pensioen.

De nieuwe CAO geldt voor twee derde deel van de bedrijfstak (50.000 werknemers). De bonden moeten nog tot een vergelijk komen met de kleinere grafische ondernemingen (met minder dan 25 werknemers), aangesloten bij de VKGO. Het nu bereikte akkoord dient voor de bonden als uitgangspunt bij de komende onderhandelingen met deze vereniging. Zodra ook met de kleinere ondernemingen overeenstemming is bereikt, zullen de vakbonden de akkoorden aan hun leden voorleggen.