Verlies Hes Beheer is verdubbeld

Het Rotterdamse havenbedrijf Hes Beheer heeft vorig jaar op de gewone bedrijfsuitoefening 34 miljoen gulden verlies geboekt, evenveel als in 1991.

Voorzieningen van 40 miljoen voor de op gang gebrachte reorganisatie van de overslagbedrijven European Bulk Services (EBS) zijn ten laste gebracht van het resultaat over 1992. Rekening houdend met een vrijgevallen belastingvoorziening van circa 6 miljoen komt het totale verlies over 1992 uit op 69,6 miljoen gulden. In 1991 werd 34,1 miljoen verlies geboekt.

Het bedrijfsresultaat bedroeg zeven ton negatief tegen 17,4 miljoen negatief in 1991. De rentelasten waren 30,9 miljoen tegen 18,6 miljoen in 1991. Behalve een slechte gang van zaken bij EBS leed ook Mineral Services Rotterdam een verlies.

De directie verwacht dat dit jaar in de Rotterdamse bulksector ondanks een voorziene lagere aanvoer een aanzienlijke verbetering van het bedrijfsresultaat kan optreden. Na het besluit tot concentratie op overslag, opslag en bewerking van droge bulkprodukten is de afgelopen maanden intensief gezocht naar alternatieven voor Bell Lines. Eind november zag het er naar uit dat overeenstemming zou kunnen worden bereikt over de verkoop van Bell, maar de onderhandelingen ketsten af. Er zijn thans besprekingen gaande met andere gegadigden. Evenals in de twee voorgaande jaren passeert Hes Beheer het dividend. Het jaarverslag zal omstreeks 15 mei verschijnen, de jaarvergadering is op 1 juni.