Kamer akkoord met vertraging dijkverzwaring

DEN HAAG, 28 APRIL. De Tweede Kamer verzet zich niet langer tegen een vertraging bij de verzwaring van de rivierdijken. Deze vertraging is nodig nu de rivierdijken op een "natuurvriendelijkere' manier zullen worden versterkt dan tot dusverre het geval was.

Gisteren gingen in een Kamerdebat over de dijkverzwaring ook CDA en VVD, als laatste van de Kamerfracties, ermee akkoord dat niet alle rivierdijken in het jaar 2004 zullen zijn versterkt, zoals enkele jaren geleden in een Kamerbreed gedragen motie was overeengekomen. Om de veiligheid van bewoners van het rivierengebied te waarborgen, zullen straks eerst de meest verzwakte dijken worden aangepakt.

Aanleiding voor het Kamerdebat was het eerder dit jaar verschenen rapport van de commissie-Boertien. Deze commissie wil de schade aan natuur, landschap en cultuurhistorische waarden met ongeveer de helft beperken door de dijken enkele tientallen centimeters minder te verhogen en bijzondere constructies, intensiever onderzoek en geavanceerdere meetmethoden toe te passen. De projecten die nog niet klaar zijn, zouden moeten worden onderworpen aan een milieu-effectrapportage. In februari ging het kabinet akkoord met deze voorstellen. Het bedrag van 210 miljoen gulden dat ermee is gemoeid, wordt gevonden door de dijkverzwaring uit te smeren over een langere periode, waarschijnlijk tot het jaar 2006 of 2007.

Om “de vinger aan de pols te houden” wil de Tweede Kamer een jaarlijkse voortgangsrapportage van de dijkverzwaring. Eerder liepen actievoerders te hoop tegen de volgens hen starre, voor het landschap vernietigende houding van waterschappen en provincies bij de dijkverzwaring. De critici van de dijkverzwaring zouden het liefst zien dat natuur, landschap en cultuurhistorische waarden in het geheel geen schade wordt berokkend. In de Tweede Kamer pleitten daarvoor alleen de kleine rechtse partijen, Groen Links en D66. Volgens de commissie-Boertien zou dit "alles sparen scenario' ongeveer een miljard extra kosten. Het Kamerlid Eisma (D66) stelde voor om de voortgangsrapportage te gebruiken voor het exact berekenen van het "alles sparen scenario', dat volgens hem geen miljard gulden hoeft te kosten.

Over het "alles sparen scenario' zei minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) dat het weliswaar “een beetje cru lijkt” om kosten af te wegen tegen natuurwaarden, maar dat “je daar niet aan ontkomt”. Tegenstanders van de dijkverzwaring lieten na afloop van het debat weten te vrezen dat de dijkverzwaring à la Boertien nauwelijks beter zal uitvallen dan de huidige. Zij wezen erop dat de voortgangsrapportages niet door een onafhankelijke commissie, maar door provincies en waterschappen zullen worden opgesteld.