Fors verlies West Invest Fortress

Het onroerend-goedfonds West Invest Fortress heeft vorig jaar een negatief resultaat uit gewone exploitatie vóór afschrijvingen behaald van 9,7 miljoen gulden (1991: 4,1 miljoen positief).

Door een vrijval van vennootschapsbelasting werd het eindresultaat 6,6 miljoen gulden negatief tegen 3,8 miljoen gulden positief in 1991. De belangrijkste oorzaken van het negatieve resultaat zijn de hoge leegstand in vier grote kantoorgebouwen en een sterke stijging van de financieringslasten als gevolg van korte-termijnfinancieringen op nog niet verkochte ontwikkelingsprojecten.

Ook de door de gemeente Amsterdam gedurende anderhalf jaar geblokkeerde verkoop van het Westhaven-complex en het door de voorgenomen aanleg van de Betuwelijn gedwongen stopzetten van het ontwikkelingsproject 't Liendebos hebben in belangrijke mate tot de verliezen bijgedragen. Een positief element was het volume aan verkopen van 76 miljoen gulden dat een kleine verkoopwinst opleverde.

Besloten is tot afboeking op activa en het treffen van voorzieningen voor in totaal 56 miljoen gulden. De Deense deelneming is voor de helft afgewaardeerd. Dit alles heeft geleid tot een daling van het eigen vermogen van 133 miljoen eind 1991 tot 70,4 miljoen gulden eind 1992. De intrinsieke waarde per aandeel is hierdoor vrijwel gehalveerd van 25,95 tot 13,45 gulden.