WETENSCHAP

The Unnatural Nature of Science door Lewis Wolpert 191 blz., Faber & Faber 1992, f 49,50 ISBN 0 571 16490 0

Wetenschap is niets anders dan getraind gezond verstand, zo luidt een bekende uitspraak van de negentiende-eeuwse zoöloog Thomas Henry Huxley. Een onderzoeker lost problemen niet wezenlijk anders op dan een tienjarige of een boer, zij het met gedetailleerdere kennis en meer technisch verstand van zaken.

Maar is dat eigenlijk wel zo? Zeker niet, meent Lewis Wolpert, een bekend embryoloog verbonden aan King's College in Londen. Naast zijn werk houdt Wolpert zich de laatste jaren bezig met de popularisering van wetenschap voor een breder publiek, onder meer als interviewer op de BBC-radio.

In zijn nieuwste boek, The Unnatural Nature of Science, betoogt Wolpert dat (natuur-)wetenschap helemaal niet in het verlengde ligt van het gezond verstand. Integendeel, het druist daar bij voortduring tegenin. Alledaagse verschijnselen worden in de wetenschap verklaard in termen van het abstracte en onbekende. Daarmee is wetenschap een van de bijzonderste en onnatuurlijkste van alle menselijke activiteiten.

In The Unnatural Nature of Science neemt Wolpert een reeks standaardopvattingen en clichés over natuurwetenschap kritisch onder de loep. Soms trapt hij daarbij open deuren in, maar soms ook is zijn benadering origineel en behoorlijk overtuigend. Zo verzet hij zich tegen het veel gehoorde denkbeeld dat creativiteit in kunst en wetenschap veel met elkaar gemeen hebben. Dat is helemaal niet zo, meent Wolpert. Natuurlijk komt er bij wetenschappelijk onderzoek wel creativiteit kijken, in het bijzonder bij het opstellen van nieuwe hypothesen. Maar het blijft altijd, om een gevleugeld woord van de fysicus Richard Feynman aan te halen, ""verbeelding in een dwangbuis'. Waar de kunstenaar vrij is om zijn allerindividueelste expressie te geven van zijn allerindividueelste emoties, mag de wetenschappelijk onderzoeker uitsluitend beweringen doen die stroken met de reeds bekende feiten, in een taal die slechts vatbaar is voor één interpretatie.

Ook met de mythe van de "wetenschappelijke intuïtie' maakt Wolpert korte metten. Die berust niet op gevoel of gezond verstand, zegt hij, maar is de vrucht van diepgaande, in de loop van vele jaren geïnternaliseerde technische kennis. Ook al flauwekul is volgens hem de tegenwoordig veelbesproken "serendipiteit', het vermogen om dingen te vinden waarnaar men niet op zoek is. Volgens Wolpert speelt serendipiteit bij wetenschappelijke ontdekkingen nauwelijks een rol. Van echte serendipiteit zou volgens Wolpert pas sprake zijn wanneer bijvoorbeeld een golfspeler tijdens een partij een nieuw antibioticum zou ontdekken.

Behartenswaardige dingen zegt Wolpert over de bemoeienis van de filosofie en de sociologie met de natuurwetenschap. Neem het beroemde falsificatiecriterium van Karl Popper. Elke praktiserende onderzoeker weet, aldus Wolpert, dat dit in de praktijk geen rol speelt. Maar al te vaak worden nieuwe waarnemingen die een geliefde theorie ondermijnen, volstrekt genegeerd. En terecht, want zoals de moleculair-bioloog Francis Crick ooit opmerkte: een theorie die met alle feiten klopt, moet wel onjuist zijn, omdat sommige van die feiten nu eenmaal altijd onjuist zijn.

Wolpert moet niets hebben van de modieuze relativistische wetenschapsopvattingen uit de koker van sociologen als de Fransman Bruno Latour. Die verklaren alle wetenschappelijke verandering uit maatschappelijke en sociale invloeden. Absurd, zegt Wolpert. Zulke invloeden zijn er wel en ze spelen op de korte en middellange termijn ook wel een belangrijke rol, maar op de lange duur geeft toch nog altijd de "overeenstemming met de werkelijkheid' (wat dat dan ook is) de doorslag voor de overleving van wetenschappelijke theorieën. In het vocabulaire van moderne wetenschapssociologen komt dit begrip echter niet of nauwelijks voor, evenmin als de noties "begrip' en "consistentie'. Daarmee gooien ze, aldus Wolpert, het kind met het badwater weg.

The Unnatural Nature of Science roert "meta-wetenschappelijke' kwesties aan die normaal slechts worden behandeld door wetenschapssociologen en -filosofen. Het laat zien hoe anders er door beoefenaren van de natuurwetenschap zelf over deze kwesties wordt gedacht. Alleen al daarom zou het boekje eigenlijk, bij wijze van tegenwicht, in de curricula wetenschapsfilosofie moeten worden opgenomen.