Discussie over de vergrijzing krijgt nieuw leven ingeblazen

DEN HAAG, 24 APRIL. "Ouderen voor ouderen' is de titel van het begin deze week verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). In het rapport worden de gevolgen geschetst van de veroudering van de bevolking. Drie thema's staan centraal: de betaalbaarheid van de pensioenen, de veroudering van de beroepsbevolking en de gevolgen voor de zorgsector.

In een vraaggesprek met deze krant zei prof. H.B. Entzinger, een van de samenstellers van het rapport, dat de politiek onvoldoende inspeelt op de vergrijzing en ontgroening. “Met dit rapport willen we de maatschappelijke discussie dan ook nieuw leven inblazen. Het kabinet heeft een Pensioenennota gepresenteerd maar daarna heerste er een absolute windstilte”, zo zei hij.

Het Tweede-Kamerlid Van Zijl (PvdA) zegt “na grondige bestudering” het verwijt van Entzinger dat de politiek niet adequaat genoeg zou reageren op de vergrijzing van de hand te wijzen. “Het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid bevat niets nieuws”, zo zegt hij.

Volgens Van Zijl “staat het denken niet stil”. “Flexibele pensionering. Deeltijd-Vut. Een pensioen baseren op het gemiddelde loon in plaats van op het eindloon. De AOW gedeeltelijk op kapitaaldekkingsbasis financieren, waarbij voor het pensioen wordt gespaard. Het zijn allemaal onderwerpen waar de politiek zich over buigt. In de verkiezingen zal het thema zeker een belangrijke rol spelen. Al met al vind ik de kritiek van de WRR op de politiek een beetje goedkoop.”

Hij verwacht dat het volgende kabinet niet zal ontkomen aan ingrijpende maatregelen en denkt daarbij aan een mogelijke verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook zullen AOW'ers in de toekomst premie moeten gaan betalen over hun boven-minimale pensioen. Op dit moment betalen AOW'ers geen AOW-premie.

Ook de WRR pleitte er in zijn rapport voor dat 65-plussers AOW-premie moeten gaan betalen. De AOW wordt opgebracht door de werkende bevolking. Volgens de WRR zou de arbeidsparticipatie van groepen die nu nog ondervertegenwoordigd zijn, moeten worden vergroot. Daarbij wijst de Raad op ouderen, herintredende vrouwen, allochtonen en gehandicapten. Ook pleit de Raad voor het afschaffen van de VUT. De vakcentrales keerden zich daags na het uitkomen van het rapport tegen dit idee gekeerd en verweten de Raad “nodeloos paniekerig” te doen over de gevolgen van ontgroening en vergrijzing. Het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (NWO) daarentegen beschouwt het WRR-rapport “als een niet mis te verstane waarschuwing dat voor de opvang van de vergrijzing spoedige bijsturing van het beleid onontkoombaar is”.