Specialisten verliezen geding; Tarieven voor specialistische hulp blijven laag

ROTTERDAM, 23 APRIL. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) wil de tijdelijke verlaging van de tarieven voor medisch specialistische hulp die op 1 april is ingegaan in 1994 handhaven.

Bovendien vindt hij dat de vrij gevestigde specialisten volgend jaar nog eens 191 miljoen gulden kunnen inleveren. Simons onderzoekt op welke wijze dat moet gebeuren.

Deze maatregelen moeten leiden tot een besparing van 560 miljoen gulden op de uitgaven voor specialistische hulp. Simons schrijft dit in de brief over de vrij gevestigde specialisten die hij gisteren naar de Tweede Kamer heeft gezonden. De maatregelen zijn nodig om, zoals hij schrijft, de overschrijding van het budget in 1992 met 560 miljoen te compenseren.

Simons hoeft de tariefsverlaging met zo'n twaalf procent per 1 april, waartoe hij eerder besloot, niet op te schorten. Dit heeft voorzitter C. de Gooijer van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven bepaald in het geding dat de specialisten tegen de staatssecretaris hadden aangespannen. Simons beoogt met de maatregel te voorkomen dat in 1993 de omzet van de vrij gevestigde specialisten 369 miljoen gulden hoger is dan geraamd. Volgens de rechter hoefde Simons, anders dan de specialisten betoogden, geen rekening te houden met de mate waarin de verschillende specialismen hun budget waarschijnlijk zouden overschrijden. De Landelijke Specialisten Vereniging had daarvoor immers niet de noodzakelijke informatie verstrekt.

In zijn brief aan de Kamer schrijft Simons dat hij zo spoedig mogelijk de huidige band tuusen de omzet - en daarmee het inkomen - en de verrichtingen van de specialist wil doorsnijden. Nadat hij eerder had gezegd in deze brief daarvoor voorstellen te doen kondigt Simons nu aan daarmee te wachten tot de commissie die onder leiding van oud-minister-president B. Biesheuvel de medische zorg doorlicht daarover advies heeft uitgebracht. Hierna doorgaan met tariefsverlagingen om zo de groei van de uitgaven te beheersen noemt Simons zinloos: dat leidt alleen maar tot stijging van het aantal verrichtingen. Wel wil hij nagaan of voor 1994 differentiatie van de tariefsverlaging naar specialisme mogelijk is.

De staatssecretaris gaat er van uit dat de specialisten, die al eerder met "grote verontwaardiging' op de tariefsverlaging reageerden, ondanks de nu aangekondigde maatregelen zullen blijven meewerken aan de uitvoering van het kwaliteitsbeleid. Hij is bereid lopende projecten financieel te steunen. Het gaat daarbij onder meer om periodieke visitatie van de specialistische praktijken en om protocollering van het medisch handelen. Ook wil Simons initiatieven steunen die een grotere doelmatigheid van de hulp beogen, zoals betere samenwerking tussen eerste en tweede lijn.