Kabinet geeft kinderopvang 130 milj. extra

DEN HAAG, 23 APRIL. Het kabinet stelt tot 1997 130 miljoen gulden extra beschikbaar voor kinderopvang. Dat bedrag komt bovenop de 160 miljoen die deze kabinetsperiode voor kinderopvang was uitgetrokken.

Dat blijkt uit het regeringsstandpunt "Kinderopvang, het beleid na 1993', dat minister d'Ancona (WVC) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Tot nu toe was onzeker of de zogeheten stimuleringsmaatregel kinderopvang, die in 1990 is ingegaan, zou worden voortgezet. Uit het regeringsstandpunt blijkt dat de kinderopvang is ontzien in de besprekingen over de bezuinigingen voor 1993-1994.

Met het extra geld kan de kinderopvang worden uitgebreid met dertienduizend plaatsen. Dat is goed voor de opvang van ongeveer 26.000 kinderen. De werkgelegenheid in de sector zal met ongeveer zeshonderd arbeidsplaatsen toenemen, zo verwacht d'Ancona.

De ouderbijdrage voor kinderopvang wordt verhoogd. De nieuwe tarieven zijn nog niet vastgesteld. Volgens d'Ancona is de verhoging acceptabel, omdat de ouderbijdrage de afgelopen jaren minder is gestegen dan de kosten van een kinderopvangplaats. Ook worden de fiscale aftrekmogelijkheden van kinderopvang beperkt tot ouders die meer betalen dan de ouderbedragen die WVC adviseert. Nu is dit maximaal 864 gulden per maand.

In het regeringsstandpunt wordt verder duidelijk dat het aantal plaatsen voor kinderopvang voor bedrijven het dubbele moet worden van het aantal gesubsidieerde plaatsen. Nu is die verhouding precies omgekeerd. Meer bedrijfsplaatsen betekent een besparing in de kosten. De bedrijven betalen dan voor de opvang van een of meer kinderen in een kinderdagverblijf.

In de nog te wijzigen Welzijnswet wordt bepaald dat gemeenten en instellingen op regionaal niveau afspraken moeten maken over het aanta kinderopvangplaatsen dat voor werkgevers beschikbaar wordt gesteld. Ten slotte komen er wettelijke regels voor de kwaliteit van de kinderopvang. Tot nu toe ontbraken die. De gemeenten zullen de kwaliteitseisen formuleren.

De huidige stimuleringsmaatregel, die dit jaar afloopt, heeft geleid tot uitbreiding van het aantal opvangplaatsen met ongeveer dertigduizend. Op een enkele uitzondering na heeft elke gemeente in Nederland nu mogelijkheden voor kinderopvang. Ondanks de groei blijft er behoefte aan stimulering van kinderopvang, vindt d'Ancona, want er is nog steeds sprake van lange wachtlijsten: tegenover elk kind dat een plaats heeft in de kinderopvang staat een kind op de wachtlijst. Omdat steeds meer vrouwen gaan werken, zal de behoefte aan kinderopvang verder stijgen.