Kamer: gebruik groeihormoon hard aanpakken

DEN HAAG, 22 APRIL. Een garantie van honderd procent dat het rundvlees in Nederland niet schadelijk is voor de gezondheid, is niet te geven. Dat zeiden de staatssecretarissen Simons (volksgezondheid) en Gabor (natuurbeheer) gisteren in de Tweede Kamer.

Een meerderheid in de Kamer (PvdA, VVD, D66 en Groen Links) pleitte voor een hardere aanpak van handel in en oneigenlijk gebruik van het diergeneesmiddel Clenbuterol als groeibevorderaar.

De vier fracties vinden Gabor te terughoudend. Het Tweede-Kamerlid Ter Veer (D66), die het spoeddebat had aangevraagd, sprak van een laks beleid. Aanleiding voor het debat waren recente onderzoeksgegevens, onder meer van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), waaruit bleek dat op grote schaal wordt geknoeid met het anti-hoestmiddel. Schattingen over het aantal mestrunderen dat met Clenbuterol wordt behandeld om de dieren sneller te laten groeien lopen uiteen van 25 tot 50 procent.

Een waterdichte controle op het illegaal gebruik van Clenbuterol is volgens Gabor onmogelijk. Eerder al kondigde hij aan dat er ook in de rundveehouderij een systeem van zelfregulering moet komen, een controlesysteem dat met succes in de kalvermesterij wordt toegepast. Simons daarentegen wees juist op de noodzaak van staatstoezicht op de kwaliteit van vlees.

Het Tweede-Kamerlid Huys (PvdA) had er begrip voor dat Gabor liever wil dat de sector het probleem zelf oplost, maar hij wees er op dat deze zelfregulering nog niet van de grond is gekomen. En dan ligt er een taak voor het kabinet, vindt Huys. Volgens hem hebben bonafide veehouders, dierenartsen en slagerijen de buik vol van collega's die er dit soort "mafiapraktijken' op na houden. Huys wil slagers beboeten als blijkt dat zij vlees verkopen dat met groeihormonen is behandeld. Zijn collega Blauw (VVD) pleitte voor hogere straffen op het oneigenlijk gebruik van Clenbuterol.

Ook de Europese Commissie wil dat de EG-lidstaten harder gaan optreden tegen het gebruik van hormonen bij de produktie van vlees. Zo zouden boeren die worden betrapt op toediening van hormonen, voortaan geen EG-subsidies meer mogen krijgen. Bovendien moet er volgens de Europese Commissie een volledig verbod komen op Clenbuterol.

Landbouwcommissaris R. Steichen heeft dat gisteren medegedeeld. Volgens hem moet het accent bij de controle op naleving van het hormonenverbod worden verschoven naar de producenten zelf. Verdachte boerderijen zouden extra in de gaten moeten worden gehouden. Overtreders zullen automatisch in hun portemonnee worden geraakt, omdat ze bijvoorbeeld geen recht meer hebben op dierpremies vanuit Brussel - eerst voor een periode van een jaar, en als ze nog een keer worden betrapt voor onbepaalde tijd. Ook zouden de namen van de overtreders openbaar moeten worden gemaakt.

Het pakket maatregelen dat de Commissie voorstelt, moet nog worden goedgekeurd door de ministers van landbouw uit de lidstaten zelf. Pas dan kunnen de voorstellen in de praktijk worden gebracht. Commissaris Steichen legde er gisteren ook de nadruk op dat Brussel niet als een soort internationale politiemacht kan optreden om naleving van het hormonenverbod controleren. Het zijn de lidstaten zelf die de belangrijkste verantwoordelijkheid dragen voor de controle, aldus Steichen.

Staatssecretaris Gabor verwacht niet veel van het voorstel van Steichen. Volgens zijn woordvoerder is de EG-subsidie laag in vergelijking met het voordeel dat door het illegale gebruik van Clebutorol kan worden behaald.