Forse ingreep in bijstand jongeren; Unieke daling van rijksuitgaven in "94

DEN HAAG, 22 APRIL. Premier Lubbers noemt het akkoord dat het kabinet heeft bereikt over de bezuinigingen “zeer strak”. De begroting voor volgend jaar is “de meest strenge begroting sinds de Tweede Wereldoorlog omdat de overheidsuitgaven voor het eerst met enkele procenten omlaag gaan”, aldus Lubbers vanmorgen tijdens een persconferentie.

Als een van de meest ingrijpende maatregelen stelt het kabinet voor de bijstand voor jongeren onder de 21 jaar te schrappen. Het kabinet bezuinigt dit jaar 2,6 miljard gulden en volgend jaar 8 miljard.

Het financieringstekort van het rijk wordt in 1994 terugbracht naar 3 procent van het bruto binnenlands produkt, de norm die het verdrag van Maastricht stelt voor de Economische en Monetaire Unie (EMU). De doelstelling van het regeerakkoord wordt niet gerealiseerd. CDA-fractievoorzitter Brinkman heeft zich echter steeds op het standpunt gesteld dat de norm van het regeerakkoord wel moet worden gehaald. Brinkmans woordvoerder F. Wester wilde vanmiddag op dit punt niet reageren. Hij typeerde de kabinetsmaatregelen als “omvangrijk en op sommige punten zeer ingrijpend”. De PvdA-fractie wilde nog niet reageren op de kabinetsmaatregelen.

Met de voorgestelde maatregelen stelt het kabinet “werk boven inkomen” en wordt volgens Kok een evenwicht aangebracht tussen “gezondmaking van de overheidsfinanciën en de verwoestende werking van een overkill aan bezuinigingen”. Om de doelstelling van het regeerakkoord te halen zou ruim één miljard extra moeten worden bezuinigd.

Over de inkomensontwikkeling heeft het kabinet nog geen definitief besluitgenomen. Er is in principe afgesproken dat een mogelijke inkomensterugval op “gelijkmatige wijze wordt ingevuld”. Het kabinet vindt het voorbarig om nu al definitieve besluiten te nemen over de inkomensontwikkeling omdat nog veel factoren onduidelijk zijn. In de zomer zal het kabinet het “inkomensplaatje” nader invullen. Kok zei “geen enkel beleidsinstrument uit te sluiten”.

De woordvoerder van Brinkman maakte vanmiddag duidelijk dat de suggestie van Kok om een zogenoemde heffingskorting in de inkomenbelasting in te voeren “daar niet bij hoort”. Een dergelijk systeem werkt inkomensnivellerend.

Lubbers zei een “stevige gedachtenwisseling” te verwachten met de Tweede Kamer over de uit te voeren bezuinigingen, die vooral de volkshuisvesting, het openbaar vervoer, onderwijs en de bijstand zullen treffen. Lubbers benadrukte dat er naast de bezuinigingen ook forse impulsen aan de economie worden gegeven. Hij doelde op de extra investeringen van 5 miljard gulden in de periode 1994 tot en met 1998.

Lubbers zei ervan overtuigd te zijn dat de regeringsfracties het “heilige vuur bezitten dat het ook moet”.

DEN HAAG, 22 APRIL.Voor 1993 en 1994 heeft het kabinet de volgende besluiten genomen over de uitgaven van het rijk:

De bijstand voor jongeren onder de 21 jaar wordt geschrapt. Voor alleenstaanden wordt de uitkering sterk verlaagd; voor een alleenstaande van 25 jaar wordt de uitkering bijvoorbeeld verlaagd van 1232 naar 925 gulden.

Het kabinet bezuinigt dit jaar 2,6 miljard gulden; 0,9 miljard gulden bestaat uit structurele maatregelen en 1,7 miljard gulden uit incidentele maatregelen. Hierbij gaat het om maatregelen waarmee echte bezuinigingen worden voorkomen, zoals de verkoop van staatsdeelnemingen. De Nederlandse Aardoliemaatschappij moet sneller haar geld overmaken aan de Staat.

In 1994 bezuinigt het kabinet 8,0 miljard gulden op de uitgaven, 0,5 miljard gulden meer dan eerder was aangekondigd. 4,2 miljard gulden wordt structureel ingevuld, de rest bestaat uit incidentele maatregelen.

Het kabinet gaat de sociale uitkeringen en ambtenarensalarissen bevriezen; dat levert een besparing op van 1,4 miljard gulden.

Op de subsidies wil het kabinet 600 miljoen gulden bezuinigen. De jaarlijkse subsidie-uitgaven bedragen ongeveer 40 miljard gulden. Vanaf 1994 wordt jaarlijks één procent op de subsidie-uitgaven bezuinigd.

De uitgaven van de departementen worden volgend jaar niet gecorrigeerd voor de gestegen prijzen; dit levert 800 miljoen gulden op.

Het financieringstekort van het rijk daalt van 3,75 procent van het nationaal inkomen in 1993 naar 3,5 procent in 1994. Dat is 0,25 procent meer dan het kabinet in het regeerakkoord heeft afgesproken. Voor 1997 wordt een financieringstekort verwacht van 2,9 procent.