Broeikaseffect (3)

In zijn artikel "Het voordeel van het broeikaseffect' (W&O 15 april) reageert dr. W. Sombroek op de zijns inziens onevenwichtige berichtgeving over de gevolgen van het broeikaseffect.

In zijn artikel noemt hij een aantal positieve gevolgen die een hogere CO-concentratie in de atmosfeer kan hebben. Hij schetst daarbij een optimistisch' scenario waarin de atmosferische CO-concentratie langzaam toeneemt tot een evenwichtswaarde van 450-500 ppm (de huidige concentratie is circa 355 ppm), waarbij de positieve effecten op de groei van landbouwgewassen en natuurlijke vegetatie het grootst zijn terwijl de temperatuurstijging en de stijging van de zeespiegel beperkt en dus beheersbaar wordt.

De kwestie is echter niet of we de CO-concentraties moeten laten toenemen, maar veel meer of we onafwendbare stijging beheersbaar kunnen houden. De groei van de bevolking en de economische activiteit in de wereld staat borg voor een enorme groei van de emissies van CO en de andere broeikasgassen in de komende decennia. Als deze trend doorzet praten we niet over een verdubbeling van CO-concentraties, maar van verviervoudiging.

In de Nota Klimaatverandering die de regering in september 1991 aan de Tweede Kamer heeft aangeboden is gesteld dat 'de Nederlandse regering zich zal inzetten voor een beleid met als doelstelling een stabilisatie van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer op een niveau ruim beneden een verdubbeling van het pre-industriële niveau in termen van CO-equivalenten voor het einde van de volgende eeuw'. Dit is een benadering waarbij het risico van klimaatverandering op grond van de best beschikbare wetenschappelijke informatie binnen acceptabele grenzen lijkt te kunnen worden gehouden. Dit beleid betekent een stabilisatie op een niveau beneden 560 ppm van CO en de andere broeikasgassen in totaal, in een tempo waarin de gemiddelde temperatuurstijging op aarde beperkt blijft zodat naar verwachting ecosystemen en de samenleving zich aan klimaatverandering kunnen aanpassen.

Zelfs bij een optimistische inschatting van de gevolgen van klimaatverandering zijn wereldwijd ingrijpende maatregelen nodig om de risico's van ongewenste gevolgen van klimaatverandering te beperken. Nederland dient zich daarop voor te bereiden, de huidige trend van stijgende CO-emissies te keren en beleid te ontwikkelen om ook na 2000 de emissies van broeikasgassen verder te verminderen.

Het zo negatief mogelijk voorstellen van de gevolgen van klimaatverandering is niet produktief maar het zo positief mogelijk voorstellen evenmin. Nodig is om zo realistisch mogelijk aan te geven wat de risico's zijn en welk beleid nodig is om de risico's van klimaatverandering beheersbaar te maken.