Broeikaseffect (1)

Dr.ir. Wim Sombroek verwerpt in W&O van 15 april de ethiek van onderzoekers die terwille van snel vergaarde onderzoeksgelden de voorspelde klimaatsverandering zo negatief mogelijk' voorstellen.

Gezien zijn optimistische artikel Het voordeel van het broeikaseffect' zal Sombroek evenmin een boodschap hebben aan de Amerikaanse publicist Bill McKibben, die in zijn boek The End of Nature (vert. Anthos, 1990) stelt: “Doordat we het klimaat hebben veranderd, hebben we iedere plaats op aarde ons kunstmatig stempel opgedrukt. Wij hebben de natuur van haar zelfstandigheid beroofd en dat is voor haar karakter fataal.”

In Amerika was het boek een bestseller, hier niet. Dat heeft er vast mee te maken dat de Nederlander minder hang vertoont naar ongerepte natuur. Onze variant van het Wilde Westen is te lang verleden tijd om als hoofddoelstelling van de nationale natuurbescherming te dienen. In het overbevolkte Nederlandje nemen we genoegen met een door Thijsse gepopulariseerde keuterlandschap van arme heidevelden en schrale hooilanden, waar de bodem reeds lang is omgeploegd of afgeplagd, en de waterhuishouding gereguleerd.

Een kunstmatige factor als een antropogene klimaatswijziging erbij zal men in de natuurmonumentjes, die toch al klem zitten tussen gifgasproducerende autowegen en biostallen, wel niet onoverkomelijk achten.