Kabinet: grotere samenwerking gemeenten nodig

DEN HAAG, 21 APRIL. De gemeentelijke samenwerkingsverbanden moeten groter worden. Op termijn kan deze bestuurlijke verandering leiden tot vermindering van het aantal provincies. Dit schrijft staatsecretaris De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) in een voorlopig kabinetsstandpunt.

De nieuwe gebiedsindeling, waardoor het aantal gemeentelijke samenwerkingsverbanden vermindert van 59 tot 28, zal vooral gevolgen hebben voor de provincies Utrecht, Flevoland, Groningen en Drenthe. De Graaff-Nauta gaat binnenkort met alle provincies afzonderlijk praten over de voorstellen.

Volgens het kabinet zullen in de provincie Utrecht twee van de drie gemeentelijke samenwerkingsverbanden moeten worden opgeheven, waardoor het grootste deel van de betrokken gemeenten samenwerkingsverbanden zullen moeten aangaan met gemeenten in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland. Volgens een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse zaken kan dit “mogelijkerwijs tot het opheffen van de provincie Utrecht leiden”. In dat geval zou er een provincie "nieuwe stijl' ontstaan.

Ook de provincie Flevoland dreigt volgens de voorlopige plannen ook te worden opgeheven. De gemeente Almere zou aan het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) moeten worden toegevoegd, waardoor “het draagvlak van het resterende gebied in Flevoland te klein is”. Gedeputeerde Staten van Flevoland reageren verbaasd op het kabinetsstandpunt dat Almere zou “moeten kiezen” voor het ROA. Het college herinnert eraan dat zowel de staatssecretaris als de minister-president hebben verklaard dat de opvattingen van de gemeenten in dit soort kwesties doorslaggevend zijn. Almere moet volgens het college zelf haar keus kunnen maken.

Het kabinet noemt verder “de vorming van een gefuseerde provincie Groningen- Drenthebespreekbaar”. Ook wordt gedacht aan een eventuele overgang van enkele gemeenten uit Oost-Groningen naar het samenwerkingsgebied van Drenthe.

De indelingen van de samenwerkingsgebieden geschiedt op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR). De verschillende gemeenten werken samen op bijvoorbeeld het gebied van milieu en volkshuisvesting. De bevoegdheid tot het vaststellen van de WGR-indeling ligt bij provinciale staten. Het kabinet gaat ervan uit dat het overleg tussen de staatssecretaris en de provincies zal leiden tot overeenstemming over een nieuwe indeling.