Kabinet bereid metrolijn Amsterdam te betalen

AMSTERDAM, 21 APRIL. Binnen het Kabinet bestaat de bereidheid de kosten te dragen van de Noord-Zuidlijn, de nieuwe metro onder de Amsterdamse binnenstad, die naar schatting 1,6 miljard zal kosten.

In ruil hiervoor moet Amsterdam een extra bijdrage leveren in de achterstallige stadsvernieuwingskosten.

Een en ander werd vanochtend desgevraagd bekend gemaakt door de Amsterdamse wethouder mr.F. de Grave (VVD). De Grave reageerde hiermee op uitlatingen van zijn collega-wethouder L. Genet dat de financiële positie van de hoofdstad slechter is dan tot voor kort werd geschetst. Volgens Genet begint Amsterdam de onderhandelingen met het Rijk over grote projecten met een tekort van 200 miljoen gulden op de balans.

Volgens Genet staat de gemeente de komende jaren financieel “zwaar weer” te verwachten. Van een “sluitende begroting”, zoals eerder door wethouder De Grave werd gepresenteerd is volgens hem geen sprake.

Wethouder De Grave ontkent desgevraagd dat de begroting kampt met een tekort van honderden miljoenen guldens. Wel wordt onderhandeld over een jaarlijks bedrag van ongeveer 17 miljoen gulden aan rente-inkomsten dat Amsterdam gedurende 25 jaar zal inleveren. Teruggerekend vertegenwoordigen die bijdragen een totaalsom van de rond 200 miljoen gulden. In ruil hiervoor overweegt het Kabinet de volledige 1,6 miljard gulden voor de nieuwe metro onder de stad, de zogenaamde Noord-Zuid lijn, voor zijn rekening te nemen, aldus De Grave.

Vorige week hebben burgemeester van Thijn en wethouder De Grave hierover overleg gepleegd met minister-president Lubbers en minister van financiën Kok. Volgens De Grave is in deze onderhandelingen een directe koppeling gemaakt tussen de reeds jaren slepende kwestie van de stadsvernieuwingskosten die Amsterdam nog van het Rijk tegoed heeft en de grote projecten die voor de komende tijd voor de stad op stapel staan.

Hoewel het Kabinet naar verwachting pas eind deze maand een besluit zal nemen is er volgens De Grave “alle reden om aan te nemen” dat het Rijk de Noord-Zuid lijn wil betalen. “Mocht dat niet doorgaan, dan is ook onze bijdrage in het kader van de stadsvernieuwing van de baan”, aldus De Grave.

Wethouder Genet uitte gisteravond kritiek op de luidruchtige manier waarop zijn collega De Grave vorig jaar de sluitende begroting presenteerde. Vooral de nadrukkelijk door De Grave gepresenteerde lastenverlichting voor de inwoners van Amsterdam (22 miljoen gulden) zou bij het Rijk de indruk hebben gewekt dat er nog wel ruimte in de Amsterdamse begroting zou zitten. De Grave weigerde vanochtend in te gaan op de kritiek van zijn collega.

Amsterdam en het Rijk liggen al jarenlang met elkaar overhoop rond de bijdrage in de stadsvernieuwingskosten. De hoofdstad meende nog 800 miljoen gulden van het Rijk tegoed te hebben, maar het Rijk betwistte deze bijdrage. Vorig jaar werd het tegoed vastgesteld op 640 miljoen gulden. Het Kabinet wilde dit bedrag aanvankelijk financieren door te korten op het Gemeentefonds. Na protesten van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten besloot de Tweede Kamer evenwel dat hiervan geen sprake kon zijn. Als gevolg hiervan is het bedrag opnieuw onderwerp van onderhandelingen tussen Amsterdam en het Rijk.

    • Steven Adolf