College Den Haag voor bindend referendum

DEN HAAG, 21 APRIL. Een krappe meerderheid van het college van B en W in Den Haag is voorstander van de invoering van een bindend referendum in de gemeente. De bevolking moet volgens de voorstanders in het college een gemeenteraadsbesluit kunnen afkeuren. De onderwerpen die voor een volksraadpleging in aanmerking komen moeten de hele bevolking aangaan. Gedacht wordt aan zaken als parkeerbeleid en stadsbeheer.

B en W van Den Haag zijn unaniem tegen een referendum waarbij de mening van de bevolking als een advies wordt beschouwd, zoals de laatste jaren gebeurde bij volksraadplegingen over de openingstijden van de horeca in Leiden, het autoverkeer in de binnenstad van Amsterdam en de behoefte aan referenda in Vlaardingen.

Het Haagse college is van mening dat de vraag om een referendum vanuit de bevolking moet komen. Hoeveel handtekeningen een aanvrager moet verzamelen willen B en W laten uitzoeken als de gemeenteraad in juni akkoord gaat met het voorstel. Als de drempel wordt gehaald krijgt het besluit van de gemeenteraad over een omstreden onderwerp een voorlopig karakter. Als de bevolking de plannen van het gemeentebestuur afkeurt zal de raad zich er opnieuw over moeten buigen. Bij het referendum zal de vraagstelling alleen met ja of nee kunnen worden beantwoord.

Overigens zullen over begrotingsplannen en benoemingen geen raadplegingen worden gehouden, aldus B en W. Welke onderwerpen nog meer worden uitgesloten wil de gemeente laten onderzoeken. Verwacht wordt dat het referendum enkele keren per raadsperiode zal worden gehouden. In de Haagse gemeenteraad bestaat verdeeldheid over het nut van het referendum in deze vorm. In het college, dat het besluit gisteren met een meerderheid van 5 tegen 4 nam, zijn zowel PvdA als CDA onderling verdeeld. D66 is voorstander van het referendum, de VVD is tegen.

Met de invoering van het referendum hoopt het Haagse college de kloof tussen gemeentebestuur en bevolking te verkleinen. Andere voorstellen zijn onder meer het is bedoeld moet samen met een aantal andere vernieuwingen van het gemeentebestuur en de burgers dichter bij elkaar brengen. Met name op wijkniveau is het contact tussen overheid en burgers gering. Den Haag speelt met de gedachte meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden over te dragen aan bewonersorganisaties. Anders dan Amsterdam en Rotterdam heeft Den Haag geen deelraden. Mogelijk zullen een aantal stadsdelen in de toekomst de beschikking krijgen over een eigen wijkbudget waarmee de bewoners bij voorbeeld groenbeheer en reiniging kunnen aanpakken.

Het plan van de gemeente Den Haag een bindend referendum in te voeren is niet nieuw. Op landelijk niveau bleek vorig jaar dat D66 voorstander is van het zogenoemde correctief referendum, waarbij de bevolking een wet kan goed- of afkeuren voordat die door het parlement is goedgekeurd. Bij zo'n raadplegend referendum belooft het parlement dat het bij de uiteindelijke beslissing "rekening zal houden' met de uitslag. Ook PvdA en Groen Links zijn voorstander van een correctief referendum.