Belang consulaat-generaal in Frankfurt is sterk onderschat

Met enige verwondering hebben vertegenwoordigers van het Nederlandse bedrijfsleven in Frankfurt, kennis genomen van het voornemen van de minister van buitenlandse zaken, uit kostenoverwegingen het in Frankfurt gevestigde consulaat-generaal der Nederlanden te doen sluiten.

Voor het microscopisch onderzoek naar de kosten en baten van de consulaire vertegenwoordigingen kan, tegen de achtergrond van de gewenste uitbreiding van de presentie van ons land in Oost-Europa, begrip worden opgebracht. Het is echter de vraag of het gepast is de keuze op Frankfurt te laten vallen, gezien de voor Nederland hoogst belangrijke positie van deze stad.

Frankfurt vervult immers een draaischijffunctie in het (inter)nationale en intercontinentale weg-, spoorweg- en luchtvaartvervoer en de daarmee verbonden, ook voor het Nederlandse bedrijfsleven, wezenlijke rol in de handelsacquisitoire, -bemiddelende en -uitvoerende sfeer. In dezen levert het consulaat-generaal een belangrijke bijdrage in de contacten met officiële instanties. Daarenboven fungeert het voor het hier gevestigde bedrijfsleven als klankbord en informatiebron voor het zaken doen in, met en via Nederland. Een constante aanwezigheid in voornoemde stad is derhalve noodzakelijk.

De met de eenwording van Europa verzwarende positie van Frankfurt, is door de andere EG-lidstaten onderkend en met de uitbreiding van (handelsafdelingen van) de consulaire vertegenwoordigingen gehonoreerd.

Frankfurt is bovendien een financieel centrum van continentaal Europa; inmiddels zijn er ruim vierhonderdvijftig banken in Frankfurt gevestigd. De internationale bancaire sleutelrol kan een Europese monetaire aanvulling krijgen indien het Europees Monetaire Instituut of de Europese Centrale Bank de zetel in Frankfurt of in Bonn vindt.

Dat uitgerekend in een voor de Europese monetaire eenwording cruciaal besluitvormingsstadium de Nederlandse regering tot opheffing van haar vertegenwoordiging in Frankfurt besluit, heeft bij officiële instanties en in monetaire en bancaire kringen in Frankfurt enige beroering gewekt. Indien Frankfurt voor een Nederlands consulaat-generaal niet (meer) waardig wordt geacht, kunnen terecht vragen rijzen naar de Nederlandse steun voor Frankfurt als zetel van het Europees Monetaire Instituut of de Europese Centrale Bank en naar de Nederlandse inbreng in deze voor de Europese unificatie belangrijke spil.

Overigens kan de aan een dergelijk besluit tot opheffing van het consulaat-generaal inherente domper op de Nederlands-Duitse betrekkingen ook zijn weerslag vinden op de alternatieve keuze van Amsterdam als vestigingsplaats van het Europees Monetaire Instituut of de Europese Centrale Bank, indien de Bondsrepubliek Duitsland als vestigingsland bij de overige EG-lidstaten geen voorkeur geniet.

De degradatie van de presentie van een beroeps- tot honorair consul zal dan ook afbreuk doen aan de inspirerende ondersteunende functies in deze Duitse metropool. Honoraire consuls worden door officiële instanties doorgaans niet als geschikte gesprekspartners beschouwd; zij beschikken al te vaak niet over de gewenste detail-kennis over en de geijkte kanalen naar het ambtelijke apparaat van het (vreemde) land, dat zij vertegenwoordigen. Indien de betrokkene niet een toprepresentant en van Nederlandse origine is, zal deze door de instanties en het bedrijfsleven als een (non-functionele) "Grussonkel' of "Grusstante' worden gezien. Overigens is het de vraag of een dergelijke hooggeplaatste vertegenwoordiger de vereiste inzet en inspanning (ook qua tijd) kan opbrengen.

Ook in Haagse kringen heeft de praktijk bewezen, dat honoraire consuls hun inbreng op opportunistische en (voor hen geëigende) zakelijke aspecten en merites staven. Het is dan ook wenselijk dat Nederland als het land met op één na hoogste nationaal produkt per inwoner in de EG in het financiële centrum van haar belangrijkste handelspartner voor een aanwezigheid opteert, die afwijkt van die van niet-industriële landen en derhalve het consulaat-generaal in Frankfurt continueert.