Verzekeraars zien kosten gezondheidszorg stijgen

DEN HAAG, 19 APRIL. De ziektekostenverzekeraars voorzien een “aanzienlijke kostenstijging” in de gezondheidszorg. Die stijging ontstaat als staatssecretaris Simons (volksgezondheid) vasthoudt aan zijn plan om per 1 januari 1994 de verschillende soorten zorg globaler te omschrijven.

De maatregel dient als stap op weg naar een voor iedereen verplichte basisverzekering. De financiële commissie van de Ziekenfondsraad oordeelt in een voorlopige evaluatie negatief over de tot dusver gezette stappen.

De verzekeraars, zowel de particuliere (KLOZ) als de ziekenfondsen (VNZ), verwoorden hun zorg in een brief aan de vaste commissie voor de volksgezondheid van de Tweede Kamer. Zij willen dat meer tijd wordt uitgetrokken voor de door Simons geplande veranderingen in de gezondheidszorg.

Simons wil dat de Tweede Kamer nog voor de zomer het wetsvoorstel modernisering verpleging en verzorging en geestelijke gezondheidszorg behandelt, zodat nieuwe maatregelen op 1 januari volgend jaar kunnen ingaan. Nu is in de wet uitputtend geregeld welke instelling of hulpverlener waar en onder welke voorwaarden de specifieke soort zorg mag verlenen. In het nieuwe wetsvoorstel is dat niet meer het geval en kan dus beter zorg op maat worden geleverd. Aanspraken op zorg worden in het wetsvoorstel globaler omschreven (functiegerichte omschrijving) waardoor niet langer het aanbod maar de vraag naar zorg centraal komt te staan.

De verzekeraars spreken Simons tegen waar hij zegt dat het wetsvoorstel slechts beperkt directe financiële gevolgen heeft. Zij verwachten dat door de nieuwe functiegerichte aanspraken een groter beroep op de gezondheidszorg zal worden gedaan, “met alle gevolgen van dien voor de kosten”. De verzekeraars wijzen er op dat de huidige omschrijving van de voorzieningen een veel duidelijker begrenzing aan het verzekeringspakket geeft.

Bovendien biedt het tijdschema van Simons onvoldoende tijd om de kritiek van de Ziekenfondsraad op de tot nu toe ingevoerde maatregelen in zijn plannen te verwerken, aldus de verzekeraars. KLOZ en VNZ zeggen dat het “in de rede ligt om de effecten van de reeds genomen maatregelen te toetsen aan de eerder door het kabinet zelf geformuleerde ijkpunten alvorens tot een verdere doorvoering van soortgelijke maatregelen over te gaan.” De verzekeraars zien het in functionele termen vastleggen van aanspraken eerder als “sluitstuk dan als startpunt van het moderniseringsproces”.

Volgens de verzekeraars gaat Simons er ten onrechte van uit dat de verzekeraars zich in het vorig jaar tussen beide partijen afgesloten "memorandum' hebben gecommitteerd aan het nieuwe wetsvoorstel. “Wij hebben ons slechts gecommitteerd, en doen dat nog steeds, aan de intentie van het wetsontwerp: het moderniseren van de sectoren verpleging en verzorging en geestelijke gezondheidszorg. Aan deze modernisering hebben wij echter wel een aantal voorwaarden verbonden.” Die voorwaarden hebben onder meer betrekking op de budgettering van zorgverzekeraars.

Binnen de Ziekenfondsraad wordt negatief geoordeeld over de maatregelen die Simons tot nu toe heeft genomen. Geen van de stappen die sinds vorig jaar zijn gezet op weg naar een basisverzekering hebben tot dusver aan hun doel beantwoord, zo blijkt uit een evaluatie van de commissie-financiën van de raad. Donderdag spreekt de voltallige raad zich uit over het advies van deze commissie, die unaniem is in haar kritiek. Het overbrengen, op 1 januari 1992, van de vergoieding voor revalidatie en geneesmiddelen naar de volksverzekering AWBZ heeft niet geleid tot een beheersing van de kosten en een doelmatiger gebruik van medicijnen, zo blijkt onder meer uit het advies van de Ziekenfondsraad. De raad spreekt van “halve maatregelen”, die ertoe leiden dat de gezondheidszorg in een “semi-permanente overgangssituatie” verkeert. Dat is een verwerpelijke situatie, meent de raad, die Simons adviseert niet nader genoemde maatregelen te treffen.

Simons presenteert morgen een pakket maatregelen dat de kosten in de gezondheidszorg moeten terugdringen. Het kabinet ging daar vrijdag mee akkoord. Hij zal een ingreep in de specialistentarieven aankondigen, nieuwe eigen bijdragen in de AWBZ en maatregelen op het gebied van de geneesmiddelenvoorziening. Wat de medicijnen betreft, slaat Simons alle betrokkenen aan, van fabrikant en groothandel tot de patiënt. Zo zullen onder meer homeopathische en antroposofische middelen vanaf 1 juli 1993 uit eigen zak moeten worden betaald.