Tuin Brinkman inzet van conflict

“Het parlement moet de moed durven opbrengen bestemmingsplanprocedures te bekorten en inspraakmomenten te concentreren”, zei CDA-fractieleider Elco Brinkman 18 april 1991 in het blad Bouwbelangen.

Eén jaar later is de vraag hoe het met de moed is gesteld van de gemeenteraad van Leiden, de woonplaats van Brinkman. Op de agenda van de raad morgenavond staat een voorstel van B en W een voorbereidingsbesluit te treffen voor de tuin van een bewoner van de Merenwijk. Zijn naam: L.C. Brinkman. Zijn doel: een atelier voor zijn aquarellerende echtgenote Janneke.

Een atelier in je tuin zetten, dat gaat in Nederland zo maar niet. Maar Brinkman houdt juist van opschieten. Nodig is nu een voorbereidingsbesluit om aan te geven dat in het bestemmingsplan een stukje tuin moet worden veranderd in een gebouw. Dan kan artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening worden toegepast. Die procedure, menigmaal een hamerstuk in de gemeenteraad, maakt het mogelijk een bouwplan uit te voeren, zonder dat het bestemmingsplan ook formeel al is gewijzigd.

Van B & W in Leiden, bestaande uit wethouders van PvdA, CDA en Groen Links en een burgemeester van de VVD, mag Brinkman zijn gang gaan. Afgelopen woensdag mocht ook de raadscommissie voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening haar oordeel geven. En toen begonnen de problemen. Leiden is straks misschien wel de woonplaats van de toekomstige premier, maar is zo'n spoedprocedure voor een atelier juist daarom niet verdacht? De CDA-leden in de commissie hadden er geen problemen mee; zij gingen zonder een spoor van aarzeling akkoord. Misschien wel juist daarom groeide de twijfel bij de anderen. D66, in Leiden door de andere partijen met vereende krachten buiten B en W gehouden, is zonder meer tegen. PvdA, VVD, Groen Links en Socialistiese Partij hebben tijd gevraagd voor intern beraad.

PvdA-wethouder Van Rij hoorde de discussie met verbazing aan. Het Leidsch Dagblad tekende uit zijn mond op: “Dat gebeurt alleen maar omdat Brinkman een bekend iemand is”.

Wat de gemeenteraad ook besluit, Brinkman is er nog lang niet. Ook Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland moeten het voorbereidingsbesluit goedkeuren. En net als de gemeenteraad in de wetenschap dat er inmiddels protest tegen is gerezen: van Brinkmans buurvrouw. Zij maakt bezwaar tegen de dreigende teloorgang van haar uitzicht. De toekomstige lijsttrekker van het CDA moet bovendien een bouwvergunning aanvragen. Die moet 30 dagen ter inzage liggen. Bezwaarden kunnen naar B en W stappen, een toelichting geven op een hoorzitting en, bij gebrek aan succes, vervolgens naar de Raad van State gaan. Zij kunnen daar zowel een bodemprocedure tegen het bouwplan beginnen als schorsing vragen van het B en W-besluit.

Het kan nog járen duren eer dat atelier er staat. Brinkman, vorig jaar in Bouwbelangen: “Het is niet alleen een kwestie van collectieve lastendruk en financieringstekort. Als je samen iets wilt, moet het ook kunnen.” (JK)