Winst Giessen-de Noord scherp hoger

De winst na belastingen van scheepsbouwer Van der Giessen-de Noord is het afgelopen jaar gestegen van 0,4 miljoen tot 8,7 miljoen gulden.

Het bedrijfsresultaat nam licht toe van 2,1 tot 2,2 miljoen gulden. De formidabele stijging van de winst na belastingen is voor een belangrijk deel het gevolg van een eenmalige bate van 3,1 miljoen gulden die voortkwam uit het vrijvallen van de voorziening overheidsafrekeningen. Het afgelopen jaar kocht Van der Giessen-de Noord de verplichting af jaarlijks tweederde van zijn winst via de Nationale Investeringsbank (NIB) aan de staat af te dragen. Hiermee zijn de van het resultaat afhankelijke verplichtingen voor 1992 en latere jaren vervallen. In 1991 stond de scheepsbouwer nog bijna 1,9 miljoen gulden af aan de staat. De post buitengewone bate bedroeg dat jaar 1,1 miljoen gulden.

Van der Giessen-de Noord verwacht dat dit resultaat over het lopende jaar “niet ongunstig zal afwijken” van dat over het afgelopen jaar.

De scheepsbouwer verhoogde het vermogen met 12,1 miljoen tot 66,7 miljoen gulden. Hiervan wordt 7 miljoen toegevoegd aan de reserves, terwijl het aandelenkapitaal door onderhandse plaatsing van 50.000 aandelen is uitgebreid van 8,8 miljoen tot 13,8 miljoen gulden. De directie stelt voor de dividendbetaling te hervatten met 12,50 gulden per aandeel. Hiermee zijn 15 dividendloze jaren voorbij; de laatste keer dat aandeelhouders dividend ontvingen was over 1976 toen 8,50 gulden werd uitgekeerd.

Aan het eind van vorig jaar had Van der Giessen-de Noord drie schepen in de orderportefeuille. Twee hiervan zullen dit jaar worden opgeleverd. “Voor een redelijke bezetting van de produktiefaciliteiten zal de orderportefeuille in de loop van 1993 moeten worden uitgebreid”, aldus Van der Giessen-de Noord. Vorig jaar ontving het bedrijf voor de civiele scheepsbouw een opdracht voor twee schepen. Dat betrof de bouw van twee vrachtboten voor North Sea Ferries voor de veerdienst naar Groot-Brittannië. De schepen kosten elk 100 miljoen gulden.

Over mogelijke orders in dit jaar spreekt Van der Giessen-de Noord zich niet uit. De onderneming toonde zich bij de bekendmaking van haar jaarcijfers nogal voorzichtig. “De ontwikkeling van de scheepsnieuwbouw is op middellange termijn niet ongunstig”, constateert de directie die wijst op “de stagnatie van de wereldeconomie die heeft geleid tot een grote terughoudenheid bij de rederijen om nu te investeren in scheepstonnage.