Verdere expansie voor Van Lanschot

Voor F. Van Lanschot Bankiers in 's-Hertogenbosch is het jaar 1992 een goed jar geweest, zo bericht de bank.

Met een brutowinst van 68,4 miljoen gulden, 12,5 procent meer dan het voorgaande jaar, kwam de winst netto uit op 29,3 miljoen gulden, nagenoeg even groot als die over 1991. In het netto cijfer over 1991 was een eenmalige bate van 5 miljoen begrepen. Exchulsief die bate komt de stijging van de netto winst uit op 18,7 procent.

De toevoeging aan de voorziening algemene bedrijfsrisico's bedroeg 30 miljoen tegen 25,5 miljoen een jaar eerder. Het balanstotaal van de bank nam in 1992 met 415 miljoen gulden toe tot 7,9 miljard. Het totaal van de kredietverlening steeg met 564 miljoen gulden en de door cliënten toevertrouwde geldmiddelen, waaronder spaargelden en deposito's namen met 409 miljoen gulden toe. De waarde van de nieuw bij de bank in bewaring gegeven effecten overtrof in 1992 1 miljard gulden terwijl de aan de bank in vermogensbeheer gegeven middelen een waarde van 3 miljard gulden benadert.

De gang van zaken in de eerste drie maanden van 1993 geeft de directie voldoende vetrouwen om de in het jaarverslag uitgesproken verwachting - tenminste een gelijk bedrijfsresultaat - in positieve zin bij te stellen.