Renteverlaging deert gulden niet

AMSTERDAM, 15 APRIL. De verlaging van de speciale beleningsrente, vorige week donderdag, met 0,1 procentpunt tot 7,9 procent, heeft de positie van de gulden in het EMS geenszins verzwakt. Vanmorgen noteerde de D-mark een koers van 1,1238 gulden, derhalve ruim onder de EMS-spilkoers van 1,1267. De wisselkoers zou derhalve een nieuwe verlaging van beleningsrente toelaten. Ook het één-maands interbancair, dat 0,1 procentpunt onder de beleningsrente noteert, staat een nieuwe renteverlaging niet in de weg. Toch is het waarschijnlijk dat DNB afwacht wat de Bundesbank volgende week donderdag zal doen.

De Duitse centrale bank staat onder druk de officiële tarieven dan verder te verlagen. De voorspellingen voor de Duitse economie worden alsmaar negatiever. De Bundesbank moet echter over haar - in het verleden enkele malen geschonden - geloofwaardigheid als inflatiebestrijder waken. Daarvoor moest zij eerst afwachten in welke mate de kapitaalmarktrente in de tweede helft van maart zou stijgen, na eerder te ver naar beneden te zijn doorgeschoten. Het bleef bij 30 basispunten. Nu de lange rente inmiddels weer 20 basispunten is gedaald, is de ruimte geschapen voor een verdere tariefsverlaging. De hoge actuele inflatie (maart 4,2 procent) laat echter slechts kleine rentestappen toe. Een mogelijke uitkomst is dan een (symbolische) verlaging van het Lombardtarief met 0,5 procentpunt, mogelijk aangevuld met een even grote (meer effectieve) discontoverlaging.

De laatste tijd heeft de Bundesbank zich beperkt tot wekelijkse minieme verlagingen van het repo-tarief, het Duitse equivalent van onze beleningsrente. Gisteren vond opnieuw een verlaging plaats en wel met 2 basispunten tot 8,11 procent. De kleine stapjes hebben in de afgelopen maand een verlaging met 13 basispunten opgeleverd.

Na de verlaging in ons land van de beleningsrente hebben de banken hun totale beroep op de liquiditeitssteun van DNB relatief wat meer via de speciale beleningen en wat minder via de voorschotten laten lopen. De hele verslagweek lag het contingents (=voorschot) beroep beneden het gemiddeld toelaatbare beroep van 4,3 miljard gulden. Hierdoor hebben de banken, terwijl 90 procent van de contingentsperiode is verstreken, een besparing opgebouwd van 1,4 procentpunt.

Verschillende betalingen aan het Rijk, waaronder de storting vandaag op de jongste 10-jarige 6,5-procent staatslening ten bedrage van 8 miljard gulden, zullen de roodstand van het Rijk doen omslaan in een positief saldo. DNB heeft deze geldmarktverkrapping gecompenseerd door met ingang van vandaag de verplicht aan te houden geldmarktkasreserve met 4,5 miljard gulden te verlagen tot 12,6 miljard gulden. Een bijzonderheid in de weekstaat is groei van de goudvoorraad met 1 miljard gulden en de evengrote daling van de vorderingen in buitenlandse geldsoorten. Dit is grotendeels een uitvloeisel van de indertijd opzienbarende goudverkopen door DNB. Daar een bepaald percentage van DNB's goud- en dollarvoorraad bij het Europese Fonds voor Monetaire Samenwerking (EFMS) moet worden gestald, betekent de verkoop door van goud (onder andere voor dollars) dat het EFMS te veel goud en te weinig dollars van DNB in bezit had. Dit is nu gecorrigeerd.

Bron: Economisch Bureau ING Bank