"Verwerken GFT-afval moet beter'

DEN HAAG, 14 APRIL. De overgrote meerderheid van de Nederlandse vrouwen is bereid tijd, moeite en geld te steken in het scheiden van afval. Maar deze bereidheid zal verminderen wanneer de verwerkingscapaciteit voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT) niet snel op peil wordt gebracht. Ook zijn er meer "milieuparkjes' nodig, plaatsen waar mensen zelf verschillende soorten afval naar toe kunnen brengen.

Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVVH) in het rapport "Afval scheiden, vrouwenwerk' dat deze week verschijnt. De vereniging liet onderzoek doen onder duizend vrouwen naar hun ervaringen en wensen voor het scheiden van huisvuil. Voorts werden 119 mensen geïnterviewd over hun ervaringen met proefprojecten die het ministerie van VROM twee jaar geleden heeft opgezet.

De laatste decennia is de hoeveelheid huishoudelijk afval sterk gegroeid: van 150 kilo per inwoner per jaar omstreeks de eeuwwisseling tot 410 kilo begin jaren negentig. De helft van dit afval bestaat uit groente-, fruit- en tuinafval, een kwart uit verpakkingsmaterialen. Vanaf volgend jaar moet iedere gemeente in Nederland het GFT-afval apart inzamelen en moeten andere soorten afval gescheiden worden.

Uit het onderzoek van de NVVH blijkt dat driekwart van de ondervraagden bereid is het afval zelf weg te brengen naar verzamelpunten zoals "milieuparkjes'. Ruim 40 procent vindt dat dit wegbrengen niet meer mag kosten dan vijf minuten lopen. Voor het gescheiden inzamelen van afval zijn verschillende bakken nodig. Een derde van de ondervraagde vrouwen wil echter geen van deze bakken in de keuken plaatsen, 36 procent wil daar slechts één afvalbak, een kwart van de ondervraagden vindt twee bakken acceptabel.

Ruim 60 procent van de ondervraagden vindt dat de gemeente de GFT-bak wekelijks moet legen. Een meerderheid van de respondenten blijkt niet tegen een verhoging van de reinigingsrechten te zijn mits aan een aantaal voorwaarden wordt voldaan zoals het minimaal eenmaal per week ophalen van het huisvuil.