De "Wende'.

In het artikel "De programmamakers' van Mark Kranenburg in het Zaterdags Bijvoegsel van 27 maart, wordt gerefereerd aan de overtuiging van D66-leider Van Mierlo, dat mensen meer dan partijen de drager van de boodschap worden.

Wat dat betreft wijs ik graag op de teloorgang van alle ideologieën, waardoor partijen zich niet meer kunnen verschuilen achter illusies, zodat eindelijk de tijd is aangebroken voor een vruchtbaar politiek debat. Daarmee bedoel ik een publiek debat over de ware betekenis van hèt symbool van de ont-ideologisering: De val van de Berlijnse Muur. De meest hoopgevende naoorlogse gebeurtenis, die abusievelijk als de overwinning van het liberalisme en daarmee van de vrije-markteconomie wordt opgevat. Een ernstige misvatting, omdat de "Wende' niets met het staven van een ideologie en een daaraan gekoppeld economisch systeem heeft uit te staan, maar alles met de (geweldloze) strijd voor een rechtvaardige wereld. De wereld waarin de mensenrechten, die met name in het voormalige Oostblok werden onderdrukt, zijn verwerkelijkt.

Niet door geweld, maar door een grondige reorganisatie van de Verenigde Naties, als resultaat van een algemene VN-conferentie ter herziening van het Handvest. De conferentie had officieel al in 1955 moeten worden gehouden, maar werd destijds onder druk van de toenmalige Sovjet-Unie uitgesteld "tot een daartoe geschikt tijdstip'. Dàt is nu aangebroken door een ineenstorting van het communisme, waardoor november '89 staat voor de overgang van de Koude Oorlog naar de Warme (Wereld-)Vrede, onder auspiciën van de tot wasdom gekomen Verenigde Naties. Vandaar dat de programmamakers van alle partijen momenteel voor de taak staan een gemeenschappelijke (vredes-)koers op te stellen, gericht op de reorganisatie van de VN, in plaats van hun tijd te verdoen met het opstellen van partijprogramma's zonder enig perspectief.

    • Wouter ter Heide