Plan van PvdA biedt 52.000 extra banen

DEN HAAG, 9 APRIL. Het fiscale plan van de Partij van de Arbeid doet de werkgelegenheid structureel met 52.000 banen groeien en leidt bovendien tot een lagere collectieve lastendruk. Dit heeft het Centraal Planbureau op verzoek van de PvdA berekend.

Het Tweede Kamerlid Van Zijl, die het belastingplan eind maart lanceerde, is "uiterst gelukkig' met de uitkomsten. “Ze zijn nog gunstiger dan ik had verwacht,” zei hij vanmorgen. Het plan houdt in dat de belastingvrije som in de loon- en inkomstenbelasting wordt vervangen door een heffingskorting - een gift van de fiscus - die voor iedereen gelijk is.

Nu bedraagt de belastingvrije som 5.769 gulden. Voor iemand met een inkomen van een ton, die onder het hoge belastingtarief valt, betekent die belastingvrije som een voordeel van 3.461 gulden. Iemand met een modaal inkomen of lager houdt er 2.215 gulden aan over.

De PvdA wil de belastingvrije som vervangen door een heffingskorting van 2.215 gulden. De hogere inkomens betalen dan meer belasting. De PvdA wil die opbrengst gebruiken om de ziekenfondspremies die de werkgevers betalen te verlagen, bij voorkeur door de introductie van een premievrije voet. De loonkosten, in het bijzonder die aan de onderkant van de arbeidsmarkt, gaan daardoor omlaag.

Volgens het Planbureau zal door deze operatie de koopkracht van minimumuitkeringen stijgen. Als die stijging via een verlaging van het minimumloon wordt "geneutraliseerd', zal de de werkgelegenheid op lange termijn met 52.000 banen stijgen.

Zonder het PvdA-plan daalt de koopkracht van bovenmodaal in 1994 minder sterk dan die van de minima. Mèt het PvdA-plan wordt het beeld evenwichtiger: min 1,85 procent voor de minima, min 1,3 procent voor de modale inkomens en min 1,3 procent voor twee keer modaal.

Het CPB gaat ervan uit dat de uitkeringen aan de lonen worden gekoppeld. Als dit niet gebeurt - wat in 1994 waarschijnlijk is - zullen de minima er volgens Van Zijl in het PvdA-plan ruim twee procent op achteruit gaan.