Bijna alle Nederlanders tegen de jacht

ZEIST, 5 APRIL. Recent publieksonderzoek heeft uitgewezen dat er onder de Nederlandse bevolking volstrekt geen draagvlak bestaat voor de jacht op trekvogels en de jacht in natuurgebieden. Dit zegt directeur J. Bonjer van de Vogelbescherming Nederland mede namens de Vereniging Natuurmonumenten en het Wereldnatuurfonds, die het onderzoek hebben laten uitvoeren.

Van de ondervraagde Nederlanders vindt 88 procent dat jagen om het plezier niet moet worden toegestaan; 92 procent is tegen de jacht op vogels in natuurgebieden en vindt dat Nederland een veilige rustplaats voor trekvogels moet zijn. Als redenen om jagen te verbieden worden genoemd: de natuur reguleert zichzelf wel, doden voor je plezier is verwerpelijk en jagen is geen sport.

“Deze resultaten”, zegt Bonjer, “onderstrepen dat het jachtbeleid, zoals de regering voorstelt in de nota Jacht en Wildbeheer, fundamenteel afwijkt van de opvattingen in de Nederlandse samenleving.” De nota is begin dit jaar naar de Tweede Kamer gestuurd.

Wat betreft vogels die (landbouw)schade veroorzaken vindt 79 procent van de ondervraagden dat deze niet gedood maar weggejaagd moeten worden. Een meerderheid noemt bovendien het creëren van rustgebieden als alternatief voor het oplossen van schade die ganzen veroorzaken.

De drie organisaties menen dat de tijd rijp is voor een “principieel andere denkwijze” over de jacht: “Jacht voor het genoegen, op trekvogels en in natuurgebieden wordt in de samenleving niet meer geaccepteerd. Het geweer moet pas in laatste instantie worden gebruikt voor het oplossen van schadeproblemen. Eerst dient men alternatieven te beproeven.”

Ook voor een goed natuurbeheer wordt de jacht slechts in zeer incidentele gevallen nodig geacht. “Nu deze mening van het Nederlandse publiek zo overtuigend naar voren is gekomen”, aldus Vogelbescherming, Natuurmonumenten en Wereldnatuurfonds, “zouden de natuurwaarden in het algemeen en het respect voor vogels in het bijzonder uitgangspunt van een nieuwe nota moeten zijn. Dit zou dan vervolgens leiden tot: geen jacht, tenzij”.