Winst Fokker keldert door dure voorraad

AMSTERDAM, 3 APRIL. De winst van Fokker is afgelopen jaar flink gedaald. De vliegtuigbouwer, die op het punt staat te worden overgenomen door Deutsche Aerospace, zag de netto winst dalen tot 20 miljoen gulden tegenover 77 miljoen in 1991. Fokker betaalt over '92 geen dividend (over '91 werd nog 75 cent uitgekeerd.

Vooral fors hogere rentelasten over het vermogensbeslag door de grote voorraad onverkochte vliegtuigen en lagere aanbetalingen waren de oorzaken van de winstdaling, zo blijkt uit het gisteren gepresenteerde jaarverslag.

De liquiditeit van het bedrijf daalde van 100 miljoen gulden positief per eind '91 tot 1,1 miljard gulden negatief eind '92. Het operationele resultaat van 131,3 miljoen gulden week niet veel af van dat over 1991 ( 134,6 miljoen).

Toch vindt de raad van bestuur dat Fokker het, ten opzichte van zijn concurrenten in de neergaande spiraal van de met een zware recessie kampende internationale luchtvaart, niet eens zo slecht doet.

Halverwege 1992 was het winstcijfer van Fokker nog 26,4 miljoen gulden, waardoor de tweede helft van het jaar per saldo een verlies van 6,6 miljoen gulden opleverde.

Ook voor dit jaar zijn de vooruitzichten tamelijk somber. De marktontwikkelingen nopen Fokker het produktietempo van de Fokker 50 te verlagen tot 20 in '94 en dat van de Fokker 100 naar 40 in '95. Fokker zal niet langer vliegtuigen op voorraad fabriceren maar uitsluitend in opdracht produceren. Dit zal een verlichting betekenen van de rentelasten die vorig jaar van 61 miljoen naar 125 miljoen gulden stegen. Ook staat Fokker voor een ingrijpende sanering waardoor circa 2100 banen moeten verdwijnen, een operatie die gepaard zal gaan met hoge kosten.

Met het oog op de overneming door Deutsche Aerospace en de verandering in de relatie met de Nederlandse overheid heeft Fokker de waarderingsgrondslagen aan die van Dasa aangepast. Het eigen vermogen per eind '91 ging daardoor van 926 miljoen gulden naar 513 miljoen. Na de overneming door Dasa zal Fokkers eigen vermogen toenemen tot 937 miljoen en komt het risicodragend vermogen op 1,6 miljard gulden.

De omzet van Fokker steeg in 1992 van 3,8 naar 4,1 miljard gulden. Dat was te danken aan het aantal afgeleverde vliegtuigen.

Het aantal opgeleverde Fokker 100's dat op de vliegbasis Woensdrecht ingepakt op aflevering staat te wachten, geeft wat Fokker betreft een vertekend beeld. Naast de elf Fokker 100's die het bedrijf zelf in voorraad heeft, staan er ook nog 13 toestellen uit de failliete boedel van Air Europe. Hiervan komen minstens vier toestellen voor rekening van Fokker omdat zij ten tijde van het faillissement nog niet waren gefinancierd. Een groot gedeelte van de toestellen drukt echter op het budget van de banken die de vliegtuigen indertijd financierden.