In Amsterdams bestuurscollege dreigt crisis

AMSTERDAM, 3 APRIL. Binnen het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders dreigt een crisis over de voorstellen over de ruimtelijke ontwikkeling in het komende decennium die de hoofdstad wil presenteren aan het Rijk. De drie wethouders van de Partij van de Arbeid keren zich tegen de plannen zoals die door de rest van het bestuurscollege zijn vastgesteld.

Onder de PvdA-wethouders bestaan bedenkingen over de wijze waarop de plannen moeten worden gefinancierd. Het gaat om een aantal grootschalige projecten. De betrokken wethouders zullen de komende dagen overleg plegen met hun politieke achterban.

Volgens verschillende, goed ingevoerde bronnen op het stadhuis is met name wethouder P. Jonker (economische zaken) tegenstander van de plannen. De gisterochtend gehouden collegevergadering zou tot een felle woordenwisseling hebben geleid tussen burgemeester Van Thijn en Jonker. De wethouder zou daarbij te horen hebben gekregen dat hij bij verder verzet zijn positie binnen het bestuurscollege onmogelijk maakt.

De plannen betreffen ondermeer de uitbreiding van het Amsterdamse metronet, het droogleggen van een deel van het IJ-meer voor woningbouw, stadsvernieuwing en de ontwikkeling van de IJ-oevers. In het kader van de extra aardgasbaten en de Vierde nota ruimtelijke ordening heeft het Rijk hier in principe geld voor beschikbaar gesteld. Met de projecten zijn enige miljarden guldens gemoeid.

Volgens wethouder Jonker dreigen de nieuwe plannen echter de financiële spankracht van het Rijk en de gemeente ver te boven te gaan. Alleen al voor het onderhoud van de aanwezige bebouwing zouden de bestaande budgetten ontoereikend zijn.

Ook wethouder L. Genet (PvdA) vraagt zich af in hoeverre de gemeente Amsterdam zich nog een eigen bijdrage aan nieuwe planvorming kan permitteren. De wethouders De Grave (VVD), Ten Have (D66), Bakker (D66) en Saris (Groen Links) stemmen vooralsnog wel in met de voorstellen. Dinsdag komt het Amsterdamse bestuurscollege bijeen om een definitief besluit te nemen.