Heffingskorting maakt weinig kans in kabinet

DEN HAAG, 2 APRIL. De kans is klein dat het kabinet kiest voor de suggestie van minister Kok (financiën) voor invoering van een heffingskorting bij de inkomensbelasting. Dit is een systeem dat ertoe leidt dat de hogere inkomens meer en de lagere inkomens minder belasting dan nu moeten betalen.

Het kabinet heeft vandaag over de bezuinigingen voor 1993 en 1994 gesproken, zonder dat er een concreet voorstel van Kok over de heffingskorting op tafel lag. Terwijl de PvdA-fractie er een uitgesproken voorstander van is en de opbrengst wil gebruiken om de werkgelegenheid te stimuleren, is de weerstand bij het CDA groot. Niet alleen in de Tweede Kamer, maar ook bij bewindslieden.

Minister Andriessen (economische zaken) is een uitgesproken tegenstander van dergelijke fiscale ingrepen om de inkomensverhoudingen te beïnvloeden. Minister De Vries (sociale zaken) wil het systeem alleen invoeren als het niet ten koste gaat van de middeninkomens. Dit betekent dat de eerste schijf van de inkomstenbelasting zou moeten worden verlengd; middeninkomens blijven daardoor helemaal of voor een groter deel onder het laagste tarief. Nu ligt die grens bij een belastbare som van 42.966 gulden.

Ook doet zich het wetstechnische probleem voor dat de heffingskorting een zodanig ingrijpende wijziging van het belastingsysteem betekent, dat invoering in 1994 vrijwel onmogelijk lijkt.

Kringen rondom het kabinet houden er rekening mee dat het kabinet uiteindelijk toch weer zal uitkomen op het (gedeeltelijk) achterwege laten van de inflatiecorrectie in de belastingschijven, hetgeen vooral de midden- en hogere inkomens treft. In combinatie met het bevriezen van de uitkeringen en de kinderbijslag zoals minister De Vries heeft geopperd, zou dat tot een aanvaardbare inkomensverhoudingen moeten leiden. Overigens is ook de inflatiecorrectie een gevoelig punt voor het CDA.

Meer kans dan de heffingskorting maakt de suggestie om het arbeidskostenforfait - het bedrag dat mensen met een baan van hun belastbaar inkomen mogen aftrekken - te verhogen. Zowel De Vries als Kok is daarvan een voorstander. Maar ook voor deze lastenverlichting geldt dat er dan elders een financiële compensatie voor gevonden moet worden.

De aandacht van het kabinet gaat nu op de eerste plaats uit naar invulling van de 4 miljard gulden die het in 1994 structureel wil bezuinigen. De Tweede Kamer vindt dat de kinderopvang daarvan gevrijwaard moet worden. Dat bleek gisteren in een vergadering over het emancipatiebeleid.

Het kabinet kan ook een meevaller noteren. Het ministerie van volkshuisvesting heeft berekend dat de uitgaven voor individuele huursubsidie weliswaar gestegen zijn, maar met 120 miljoen gulden minder dan gedacht. Verwacht wordt dat staatssecretaris Heerma dit bedrag zal moeten inleveren voor de bezuingingen. Op het lijstje van mogelijke bezuinigingen staat de huursubsidie toch al hoog genoteerd.