NS positief over plannen Betuwelijn

DEN HAAG, 1 APRIL. De NS stemmen in met het rapport over de Betuwelijn dat het Overlegorgaan voor de Verkeersinfrastructuur (OVI) gisteren heeft uitgebracht. Volgens de NS zijn met name de oplossingen voor Barendrecht-Noord, Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Schelluinen, Meteren, Tiel en het Pannerdensch Kanaal het overnemen waard.

Het overlegorgaan stemt in grote lijnen in met het tracé dat kabinet en NS voorstaan. Wel moet er volgens het rapport meer aandacht komen voor geluidsoverlast, en moet ondergrondse aanleg van de Betuwelijn als een reëel alternatief worden beschouwd. Tegelijk wijst het OVI veel voorstellen van bewoners van de Alblasserwaard en de Betuwe voor tunnels af, omdat deze bij de huidige stand van zaken te duur zouden uitvallen. Voor enkele stukken van het tracé wordt verdiepte ligging in een open of overdekte bak aanbevolen. In het rapport van het overlegorgaan zijn de reacties meegewogen van 1.900 briefschrijvers en 400 sprekers op 18 hoorzittingen.

De NS hebben wel moeite met de voorgestelde aanpassingen van het tracé bij Rotterdam en Zevenaar. Verder wijzen de spoorwegen er op dat de besluitvorming over de Betuwelijn inmiddels zoveel vertraging heeft opgelopen, dat de lijn op zijn vroegst in 1999 klaar zal zijn. Het kabinet kan pas een standpunt over de spoorlijn innemen als alle rapporten van adviesorganen binnen zijn. Dat van het OVI is het laatste, en heeft een vertraging van enkele maanden opgelopen. Naar verwachting zal het kabinet in mei met een standpunt komen en zal de Tweede Kamer na het zomerreces over de Betuwelijn debatteren.

De organisaties voor de binnenvaart hebben in een reactie op het rapport van het OVI herhaald dat zij tegen aanleg van de Betuwelijn te zijn, zolang niet meer rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van vervoer over water.