Verslag inspraak: Betuwelijn in tunnel is reëel alternatief

DEN HAAG, 31 MAART. Ondergrondse aanleg van de Betuwelijn moet als een reëel alternatief worden beschouwd. Voorkomen van geluidsoverlast dient bij de aanleg van de Betuwelijn een grotere rol te spelen. Er moeten meer geluidsschermen komen, en ook de combinatie van geluidsoverlast van A15 en Betuwelijn moet worden aangepakt. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit zo'n 1.900 brieven en 18 hoorzittingen over de Betuwelijn.

Het Overlegorgaan voor de Verkeersinfrastructuur (OVI) heeft namens het ministerie de alternatieve voorstellen geïnventariseerd van de briefschrijvers en ongeveer 400 sprekers op de hoorzittingen over de Betuwelijn en daaruit conclusies getrokken. Vandaag is het rapport aan minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) aangeboden.

Rode draad in de brieven en hoorzittingen is dat de Betuwelijn ondergronds moet worden aangelegd. Alleen een ondergrondse Betuwelijn kan, zo menen de meeste bewoners van Betuwe en Alblasserwaard, de geluidsoverlast en de schade aan het milieu door de Betuwelijn beperken. Naar ondergrondse aanleg van de Betuwelijn vinden momenteel drie onderzoeken plaats. Twee daarvan moeten nog voor de zomer klaar zijn.

Ondanks zijn standpunt dat ondergrondse aanleg van de Betuwelijn te overwegen valt, heeft het OVI in het rapport de meeste voorstellen voor tunnels niet overgenomen. In het rapport, dat in de besluitvorming over de Betuwelijn een wezenlijke rol zal spelen, kiest het OVI in de meeste gevallen voor het tracé dat de voorkeur heeft van kabinet en NS. Opvallend is wel dat het Overlegorgaan voor de Verkeersinfrastructuur voorstelt om de wijk Noord-Barendrecht in zijn geheel te onteigenen en te slopen. Volgens het OVI is de opeenstapeling van infrastructuur in dit gebied zo groot dat alle door bewoners en NS voorgestelde maatregelen onvoldoende zijn om de overlast te compenseren. Behalve de Betuwelijn zijn bij Barendrecht-Noord ook de Hoge Snelheidslijn, een verbreding van de A15 en een spoorverdubbeling van de lijn Dordrecht-Rotterdam gepland. Het OVI volgt hiermee het standpunt van de gemeente Barendrecht, die sinds enige tijd voorstander van de "saneringsvariant' is.

Het OVI vindt dat tunnels bij de huidige stand van zaken te duur uitvallen. Het gaat om het spoor door de polder Ambacht (al moet de Betuwelijn daar volgens het OVI wel in een verdiepte en afgedekte bak komen), het stuk door het nieuwe bedrijventerrein bij Alblasserdam (dat in een open bak moet komen) en het stuk langs Sliedrecht. Ook bij Hardinxveld-Giessendam hoeft volgens het Overlegorgaan voor de Verkeersinfrastructuur geen tunnel te komen, evenmin als bij Gorinchem, in de gemeente Lingewaal, langs Tiel en tussen Elst en Bemmel. In plaats van een tunnel onder de Giessen zal over deze rivier een brug moeten worden gelegd. Ook over het Pannerdensch Kanaal moet volgens het OVI een brug komen, in plaats van een tunnel. Tussen Elst en Zevenaar moet de Betuwelijn het zuidelijke, voor de bewoners van het gebied meest gunstige tracé volgen, in plaats van het noordelijke, voor het natuurgebied de Geldersche Poort beste tracé. Bij Zevenaar zal de Betuwelijn in een verdiepte en afgedekte bak moeten komen.

Tenslotte wil het OVI dat in de Rotterdamse wijk Pendrecht de Havenspoorlijn, die daar dienst zal doen als Betuwelijn, zo wordt verlegd dat de overlast voor omwonenden drastisch vermindert. Bij Schelluinen zal het tracé enigszins worden verlegd en enkele meters door een tunnel lopen, voor Geldermalsen geldt dat het tracé ten noorden van de A15 de voorkeur krijgt boven het tracé ten zuiden daarvan, dat de gemeente wenst. Bij Meteren zou het tracé door een twee meter diepe tunnel moeten lopen.