Kabinet scherpt het mestbeleid nog verder aan

DEN HAAG, 31 maart. Het kabinet wil het mestprobleem harder gaan aanpakken. De ministers Alders (milieu) en Bukman (landbouw) hebben daarover vanavond overleg met de regeringsfracties CDA en PvdA.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) maakte vorige week bekend dat de doelstellingen van het milieubeleid ten aanzien van het mestprobleem niet worden gehaald als er geen extra maatregelen worden genomen. De oppositie eist dat de regering het concept-rapport van het RIVM naar de Tweede Kamer stuurt. VVD, Groen Links en D66 willen deze voorlopige versie ontvangen, omdat de inhoud ervan reeds “ in het openbaar” wordt besproken.

Met name de uitstoot van ammoniak en fosfaat is volgens het RIVM in 2000 veel hoger dan eerder geraamd. In de landbouw zal de uitstoot van ammoniak naar verwachting 97 miljoen kilo bedragen in plaats van 75 miljoen kilo en bij de fosfaten gaat het om 21 miljoen kilo in plaats van nul. Alders en Bukman willen derhalve in hun concept-notitie het mestbeleid drastisch aanscherpen. In de periode 1995 tot 1998 moeten de schadelijke stoffen in de mest flink worden teruggebracht. Volgend jaar mogen de boeren bovendien minder mest per hectare uitrijden. De nieuwe "mestronde' was voorzien voor 1995, en het CDA had tevens geëist dat deze afspraak niet tussentijds mocht worden gewijzigd. Het CDA-Kamerlid J. van Noord wilde vanmorgen nog geen commentaar geven op de voorstellen in de concept-notitie.

De ministers willen in 1995 de uitstoot van fosfaat eenmalig met 25 tot 35 procent korten. Dit kan deels worden bereikt door de verkoop van fosfaat-arm veevoer. Het mestprobleem, zo merken de bewindslieden op, blijft bestaan omdat de mestfabrieken onvoldoende capaciteit hebben om het fosfaat tot mestkorrels te verwerken. De mestfabrieken kunnen ongeveer 13 van de 25 miljoen kilo fosfaat verwerken tot korrels voor de export.

De hoeveelheid mest moet derhalve drastisch worden verminderd waarbij boeren kunnen kiezen tussen het houden van minder vee of het betalen van een zeer hoge heffing op overtollige mest. De varkens- en pluimveehouders mogen volgend jaar weer voor het eerst sinds 1984 grond kopen om hun bedrijven uit te breiden. Ze zijn daarbij echter verplicht om de hoeveelheid geproduceerde fosfaat met een kwart te verminderen. Alders en Bukman gaan niet in op plannen voor verplaatsing van de veehouderijen in regio's waar de intensieve veehouderij is geconcentreerd.