PvdA-fractie stemt in met kritiek op haar te eenzijdige samenstelling

DEN HAAG, 26 maart. De PvdA-Kamerfractie heeft gistermiddag ingestemd met de conclusies van partijvoorzitter Rottenberg en fractieleider Wöltgens dat de fractie “te eenzijdig” is samengesteld. De huidige fractie van 49 leden zou geen afspiegeling zijn van de Nederlandse maatschappij.

Rottenberg schetste gisteren de fractieleden de procedure voor de kandidaatstelling van de Kamerverkiezingen volgend jaar mei. De PvdA-top heeft een adviescommissie ingesteld die een ontwerp-lijst opstelt. Daarin hebben onder andere de commissaris van de koningin in Flevoland, H. Lammers, zijn ambtsgenoot uit Zuid-Holland, S. Patijn, en Rottenberg zelf zitting. Uiteindelijk stelt het partijbestuur van de PvdA de rangorde centraal vast en legt deze voor aan het partijcongres van december. Rottenberg liet de fractie weten dat de partijtop “zorgvuldig” te werk zou gaan maar hij gaf toe dat het “een pijnlijk proces” zou worden.

De sfeer tijdens de fractievergadering was, zo meldde partijwoordvoerder Ishta “niet geagiteerder dan normaal”. Hij voegde er aan toe dat Rottenberg rustig zijn uiteenzetting kon houden en vervolgens de fractieleden de kans kregen om hun mening te geven. Het is echter voor de PvdA “een moeilijke periode”, aldus Istha, omdat langzamerhand moet duidelijk worden “wie er blijven en wie niet”.

De fractieleden hebben tot 20 april de tijd om kenbaar te maken of ze zich opnieuw willen kandideren. “We krijgen de paasvakantie om erover na te denken”, zei een Kamerlid gisteren na afloop van de vergadering. Vrijwel alle fractieleden verlieten het Kamergebouw vrijwel onmiddellijk na de vergadering, en gingen naar huis. De vraag of ze nog een kans maken voor een verkiesbare plaats op de PvdA-lijst hangt in sterke mate af van de partijtop die sinds het congres van afgelopen december grote invloed heeft op de samenstelling via de “centrale procedure”. De afgelopen twintig jaar waren het de PvdA-gewesten die grote greep hadden op de kandidatenlijst, en konden Kamerleden hun positie via “de eigen regio” veilig te stellen. Dat kan nu niet meer.

Volgens de partijtop is de huidige PvdA-fractie geen afspiegeling meer van de maatschappij omdat bepaalde sectoren zoals de ambtenarij en het welzijnswerk zijn oververtegenwoordigd. De PvdA zou om die reden het “contact met de kiezers” hebben verloren. Rottenberg heeft in het verleden zeer scherpe kritiek op de fractie geuit. Enkele fractieleden noemden die kritiek “oneerlijk” en zij wezen daarentegen de beoogde PvdA-lijsttrekker Kok aan als “de leider die te weinig herkenbaar is”. Kok zou een te gebrekkige leiding geven waardoor de fractie in een vacuum hangt. Enkele PvdA-bewindslieden wezen de kritiek op Kok gisteravond echter van de hand. Staatssecretaris A. Kosto (justitie) zei voor de NOS-camera dat hij “zeer tevreden” was over het leiderschap van Kok en zijn collega E. ter Veld (sociale zaken) noemde de kritische stemmen uit de fractie “unfair”.