WATERVERDRAG

De schrijver van het hoofdartikel "Maas en Schelde (NRC Handelsblad, 19 maart) wijt de mislukking van het overleg met België over het waterverdrag geheel aan het nu gescheiden voortleven van Vlamingen en Walen; en passant kwalificeert hij de Maas als een tot riool gedegenereerde waterloop. Dit is onterecht, deze rivier vulde in 1992 gedurende meer dan 340 dagen de waterbekkens in de Brabantse Biesbosch voor de drinkwatervoorziening in zuidwest Nederland.

De door Den Haag nagestreefde politiek faalde omdat Nederland hoopte - door het traineren van het nakomen van de uit 1839 stammende volkenrechtelijk vastgestelde verplichting de Westerschelde op diepte te houden - te bereiken dat België zich door een verdrag zou verplichten het water van de Belgische Maas te allen tijde te laten voldoen aan door Nederland gestelde kwaliteitseisen.

Deze quid pro quo-tactiek heeft België niet willen of kunnen honoreren. En dat is niet zo verwonderlijk, omdat aan de koppeling van de wederzijdse verlangens in feite van ver vóór 1976 daterende, niet geringe tegenstrijdige belangen tussen èn van Luik, Antwerpen en Rotterdam ten grondslag liggen.

Uiteraard is het de industrie in de Luikse regio niet geoorloofd de Maas voor het lozen van vervuild (met name chemisch) afval te gebruiken. Zo dit toch gebeurt, zou de benadeelde partij een proces tegen de vervuilers kunnen aanspannen - overigens een allerminst eenvoudige zaak.

Ook kan worden overwogen Wallonië een financieel-helpende hand te bieden bij het inrichten en verbeteren van de benodigde waterzuiveringsinstallaties. Weliswaar is zo'n aanbod in strijd met het beginsel "de vervuiler betaalt', maar dat is toch al overboord gezet in de internationale afspraken tot vermindering van het door de kalimijnen op de Rijn geloosde afvalzout.

Nederland zou er goed aan doen zijn bestaande verplichting de bevaarbaarheid van de Westerschelde zonder verdere poespas na te komen. Dat zou de spoedige en absoluut noodzakelijke "opschoning' van de Schelde - een rivier die naast veel afval uit Frankrijk ook al het ongezuiverde rioolwater van Brussel via de daarin uitmondende Zenne moet verwerken - waarschijnlijk bevorderen.