Politie Utrecht: "ouders criminele jongeren verdienen eveneens straf'

UTRECHT, 25 MAART. De overheid moet sancties kunnen opleggen aan ouders van probleemjongeren, als zij hun taak als opvoeder verwaarlozen. Daarbij kan worden gedacht aan dwangmaatregelen zoals korting op de kinderbijslag, ontzetting uit de ouderlijke macht en "verplichte betrokkenheid bij opvoedingstrajecten'.

Dit verklaarde de Utrechtse politiecommissaris B. van Baarle vanochtend bij de presentatie van het jaarverslag van de Utrechtse politie over 1992. “De ouders zullen ervan overtuigd moeten worden dat zij - ook buiten de gezinssituatie - hun verantwoordelijkheid moeten opnemen”, aldus Van Baarle.

Inhouding van kinderbijslag is denkbaar als het kind stelselmatig schoolverzuim pleegt. Als de ouders in gebreke blijven, zouden zij verplicht moeten kunnen worden tot deelname aan een "heropvoedingscursus', aldus de commissaris.

Politiechef L. Mellink toonde zich tevreden over de resultaten van het samenwerkingsproject met Amsterdam ("De Kans'), waarbij jongeren de kans krijgen om een rij-opleiding te volgen op een kazerne in Crailo. Van de zeventien Utrechtse jongeren die daaraan deelnamen hebben er acht het rijbewijs gehaald, vijf krijgen een herkansing. Tien jongeren hebben inmiddels een baan.

De totale omvang van de criminaliteit in Utrecht is vorig jaar licht toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor, met 3,5 procent. Tegelijkertijd nam het oplossingspercentage af tot tien procent. In 1991 werd nog dertien procent van alle misdrijven opgelost. Gevallen van ernstig geweld, zoals zware mishandeling, moord en pogingen zijn met elf procent gestegen ten opzichte van 1991 en met 22 procent ten opzichte van 1990. Eerder deze week liet hoofdcommissaris Wiarda van de Utrechtse politie weten dat een aantal stokslagen voor onwelwillende gedetineerden naar zijn mening humaner is dan ze in een isoleercel te zetten. Het is volgens Wiarda onbegrijpelijk dat in Nederland "psychische tortuur' wel is toegestaan en lijfstraffen taboe zijn.

Door gevangenen die bijvoorbeeld niet willen werken te isoleren, krijgt die toch zijn zin, terwijl naar de mening van Wiarda in dergelijke gevallen met "een kleine tuchtiging' impasses kunnen worden doorbroken.