VVD: meer armslag voor gemeente in onderwijs

DEN HAAG, 23 MAART. De VVD wil dat de gemeentelijke overheid meer armslag krijgt om een algemeen onderwijsbeleid te voeren op het gebied van minderheden, emancipatie en aansluiting op de arbeidsmarkt. In samenhang hiermee moet het bestuur van het openbaar onderwijs uit handen van de gemeente worden genomen.

Dit schrijft de VVD-fractie in de Tweede Kamer in een vandaag gepubliceerd rapport over onderwijs, "Kiezen voor autonomie'. Met haar pleidooi voor meer mogelijkheden voor een gemeentelijk algemeen onderwijsbeleid sluit de VVD nauw aan bij ideeën die de PvdA vorig jaar formuleerde. Het CDA is tegen meer invloed van de gemeentelijke overheid, omdat ze vreest voor benadeling van het bijzonder onderwijs. De VVD en PvdA willen om dat risico van benadeling te voorkomen het bestuur over de openbare scholen toevertrouwen aan gemeentelijke stichtingen of aparte commissies waarover de gemeente slechts op een aantal hoofdlijnen macht kan uitoefenen.

In het VVD-rapport wordt verder gepleit voor bestuurlijke schaalvergroting als alternatief voor de vorming van grote scholen door fusies. Volgens de VVD is met de huidige fusiegolf de grens voorlopig bereikt. De VVD wil dat besturen van scholen meer samenwerken op gebieden als beheer van gebouw en personeelsbeleid.

De VVD wil het streven naar grotere autonomie voor scholen, dat nu ook door het kabinet wordt gedeeld, voortzetten maar alleen als de leraren zich "professioneler' opstellen en meer verantwoording afleggen over hun doen en laten. Docenten moeten “meer ruimte bieden voor onderlinge kritiek en kritiek van de schoolleiding op het eigen functioneren”. Een tweede voorwaarde die de VVD stelt voor vergroting van de autonomie is invoering van een systeem van kostendekkende vergoedingen. Pas dan kan het zogenoemde lump sum-systeem worden ingevoerd, waarbij de school een budget voor personeel en materieel krijgt dat het naar eigen goeddunken kan besteden.